Spis treści

Przeprowadzono obliczenia kosztów społecznych dla trzech scenariuszy:

1.Scenariusz A – przedłużenie umowy z Wykonawcą do końca 2009 roku. Scenariusz ten oznacza, że zakończenie realizacji inwestycji zostanie opóźnione o rok, a więc przez rok 2009 będą generowane dodatkowe:

  • koszty eksploatacji pojazdów;
  • koszty czasu użytkowania infrastruktury drogowej;
  • koszty wypadków drogowych i ofiar;
  • koszty wywołane zwiększoną emisją przez pojazdy dwutlenku węgla i substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi;
  • koszty spowodowane przekroczenia dozwolonych poziomów hałasu na terenie miasta Wasilków;
  • koszty obniżenia wartości działek budowlanych w Wasilkowie, ze względu na intensywny ruch tranzytowy.

2.Scenariusz B – przedłużenie umowy z Wykonawcą do końca 2010 roku. Scenariusz ten oznacza, że zakończenie realizacji inwestycji zostanie opóźnione o dwa lata, a więc przez rok 2009 i 2010 będą generowane dodatkowe koszty. Koszty społeczne tego wariantu stanowią sumę w/w kosztów dla lat 2009 i 2010.

3. Scenariusz C – nieprzedłużenia umowy z Wykonawcą na kontynuację robót. W scenariuszu tym założono, że opracowanie alternatywnej trasy i realizacja inwestycji obwodnicy Wasilkowa zajmie co najmniej 7 lat. Koszty społeczne tego wariantu stanowią sumę w/w kosztów dla lat 2009-2015. [3]

Prognoza natężenia ruchu na trasie Augustów - Suwałki oraz Wasilków - Sokółka

Prognoza wielkości natężenia ruchu przeprowadzona została w oparciu o Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 2007-2037 na sieci drogowej do celów planistyczno projektowych. [6] Natężenie ruchu w poszczególnych latach, w rozbiciu na grupy pojazdów, obliczono na podstawie wskaźnika wzrostu natężenia ruchu. Wskaźnik ten został określony  w zależności od wskaźników wzrostu PKB w kolejnych latach analizy oraz dla czterech kategorii pojazdów:

  • samochody osobowe (SO),
  • samochody dostawcze (SD),
  • samochody ciężarowe bez przyczep i naczep (SCs),
  • samochody ciężarowe z przyczepami i naczepami (SCc).

Ze względu na niewielki udział autobusów w średnio dobowym ruchu (SDR), na obszarach zamiejskich do celów analiz przyjęto wskaźnik wzrostu równy 1,0.

Koszty eksploatacji pojazdów – Augustów i Wasilków

Koszty eksploatacji pojazdów zostały obliczone na podstawie oszacowania wielkości pracy przewozowej w rozbiciu na pięć grup pojazdów: samochody osobowe (SO), samochody dostawcze (SD), samochody ciężarowe średnie (SCs), samochody ciężarowe ciężkie (SCc) oraz autobusy (A). Do ich obliczenia posłużono się wskaźnikiem jednostkowych kosztów eksploatacji grupy pojazdów samochodowy w funkcji prędkości podróży, ukształtowania terenu i stanu technicznego nawierzchni. Jednostkowe koszty eksploatacji dla ujętych w analizie grup pojazdów przyjęto z opracowania Niebieska księga. Infrastruktura drogowa.[2]

Dla wariantów bezinwestycyjnych jako średnią prędkość podróży przyjęto 80 km/h, stan nawierzchni zakwalifikowano jako zdegradowaną. Dla wariantów inwestycyjnego jako średnią prędkość podróży przyjęto: dla samochodów ciężarowych i autobusów – 90 km/h, dla samochodów osobowych 110 km/h, a stan nawierzchni jako nawierzchnię nową. [3, 4]

dr inż. Lech Magrel

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Spis literatury zawiera trzecia część opracowania.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.