edroga153Minister środowiska Maciej Grabowski ogłosił Krajowy Program Ochrony Powietrza. Ten dokument, który ma ułatwić walkę o czyste powietrze w Polsce, zacznie obowiązywać 1 października.

Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających z przepisów prawa unijnego, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia.

- W styczniu ustanowiłem ochronę powietrza tegorocznym priorytetem resortu środowiska. Do dziś sporo już udało się zrobić – działamy na rzecz przyjęcia ustawy antysmogowej, wspieramy finansowo inwestycje ograniczające zanieczyszczenie powietrza, udoskonalamy istniejące programy wsparcia i planujemy kolejne. To oczywiście dopiero początek trudnej drogi do celu, jakim jest czyste powietrze w Polsce. Jestem przekonany, że Krajowy Program Ochrony Powietrza znacznie ułatwi nam jego osiągnięcie – mówił minister Grabowski.

W KPOP znajdują się:

- szczegółowe propozycje zmian prawnych, w tym dotyczące wymagań technicznych dla nowych kotłów opalanych paliwami stałymi oraz wymagania dotyczące jakości paliw;
- harmonogram działań oraz odpowiedzialne za ich realizację podmioty (na poziomie rządowym i samorządowym). Działania podzielono na: krótkoterminowe – do zrealizowania do 2018 r. (niektóre z nich wskazano jako priorytetowe do natychmiastowej realizacji), średnioterminowe (do 2020 r.) i długoterminowe (do 2030 r.);
- system monitorowania realizacji działań ujętych w KPOP: ustalono wskaźniki, które powinny zostać osiągnięte w latach 2018 i 2020. Dodatkowo, Rada Ministrów będzie informowana co 2 lata o postępie realizacji programu;
- lista możliwych źródeł finansowania działań ujętych w KPOP. Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich na ochronę powietrza do 2020 r. zarezerwowano niemal 9 mld złotych. Ponadto, do dyspozycji pozostają również środki unijne przeznaczone na ochronę środowiska – łącznie około 100 mld zł.

KPOP jako jedno z najważniejszych działań przewiduje powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza. Jego celem będzie intensyfikacja i koordynacja współpracy pomiędzy resortami współodpowiedzialnymi za kreowanie polityk mających wpływ na poprawę jakości powietrza w Polsce. Dzięki temu upowszechni się świadomość o bezpośrednim związku ochrony powietrza np. z ochroną zdrowia, planowaniem przestrzennym czy bezpieczeństwem energetycznym.

W ramach partnerstwa powołany zostanie komitet sterujący, któremu przewodniczyć będzie minister środowiska. Przy komitecie powstanie kilka zespołów roboczych, jako pierwszy – międzyresortowy zespół do spraw legislacyjnych, który przeanalizuje możliwości wprowadzenia zmian w prawie wskazanych w KPOP.

Krajowy Program Ochrony Powietrza

Źródło: MŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.