Spis treści

Kryteria oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach i ich zastosowania w praktyce cz. IIAnalizy dotyczące oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach są wykonywane w odniesieniu do budynków zrealizowanych i projektowanych Zasadnicze różnice między rozwiązywaniem zadania projektowania i zadania diagnozy zestawiono w tabeli 4.

Zastosowanie kryteriów oceny narażenia wibracyjnego ludzi w budynkach w diagnostyce i projektowaniu

Tabela 4. Dane i poszukiwane w zadaniach projektowania i diagnozy

W celu pełniejszego opisania metodyki pomiarowo-interpretacyjnej najpierw scharakteryzowano sytuacje diagnostyczne i projektowe, które mogą być objęte tą metodyką. Poniżej zestawiono główne sytuacje diagnostyczne i projektowe występujące przy rozpatrywaniu oddziaływań dynamicznych. W zależności od stanu, w jakim podczas opracowywania diagnozy albo projektu znajduje się źródło drgań oraz obiekt odbierający drgania wyróżnia się pięć takich sytuacji. Przedstawiano je podczas wcześniejszych Seminariów WIBROSZYN. Opis przedstawiony w niniejszym opracowaniu będzie nawiązywał do tej klasyfikacji, którą przypomniano w tabeli 5.

Najczęściej diagnoza dynamiczna dotyczy sytuacji „A”. W ocenie diagnostycznej wykorzystuje się tu wyniki uzyskane podczas bezpośrednich pomiarów drgań i stosuje odpowiednie kryteria oceny. Sytuacje „B” i „E” zaliczane są również do diagnoz, ale w ocenach wpływów dynamicznych uwzględnia się tu prognozowane parametry drgań.

Tabela 5. Sytuacje diagnostyczne i projektowe

Sytuacje „C” i „D” zalicza się do zadań projektowania, ale procedury wyznaczania parametrów charakteryzujących źródła drgań i ich oddziaływanie na obiekty odbierające drgania są zbliżone do stosowanych w sytuacji „B”.

„Obiektem” w powyższych opisach może być budowla jako całość, urządzenia wrażliwe na drgania umieszczone w budowli oraz człowiek biernie odbierający drgania i przebywający w budynku. W niniejszym opracowaniu przedstawiane będą sytuacje, w których „obiektem odbierającym drgania” jest człowiek przebywający w budynku, budynek zaś może być rozważany jako zrealizowany albo projektowany i z tym wiąże się przypisanie zadania do odpowiedniej sytuacji w tabeli 5. Zakłada się też, że człowiek w budynku odbiera drgania w sposób bierny tzn. nie ma on bezpośredniego wpływu na źródło drgań.

„Źródłami drgań” w odniesieniu do zagadnień ujętych w niniejszym opracowaniu mogą być przejazdy pojazdów po drodze (kołowej, szynowej, powierzchniowej albo podziemnej). W sytuacji istniejącej drogi analiza dynamiczna odnosi się do źródeł drgań generowanych podczas eksploatacji tzn. przejazdu pojazdów danego rodzaju transportu. W zależności od dopuszczonych warunków eksploatacji analizuje się przejazdy pojazdów spełniających wymagania techniczne (w szczególności, w odniesieniu do transportu szynowego wymagania te mogą być określone dopuszczalną wartością tzw. bicia promieniowego). Niekiedy należy w analizach uwzględnić również sytuacje awaryjne tzn. przy niespełnieniu powyższych wymagań (np. wystąpienie bicia promieniowego o wartości większej od dopuszczalnej).

W analizie źródeł drgań w odniesieniu do projektowanej drogi może okazać się również konieczne uwzględnienie wpływów dynamicznych generowanych podczas budowy tejże drogi (np. drgania generowane pracą walców wibracyjnych).

W wyniku analizy uzyskuje się informacje o wpływie drgań generowanych przejazdami pojazdów na ich odbiornik (w rozważanych sytuacjach są to ludzie w budynku). Jeśli wynik analizy wskazuje na naruszenie wymagań odnoszących się do zapewnienia niezbędnego komfortu wibracyjnego ludziom przebywających w budowli, to w kolejnym etapie analizy przyjmuje się zastosowanie środków technicznych na drodze określonej elementami: źródło drgań - droga propagacji drgań od źródła do odbiornika – obiekt odbierający drgania. Celem takich środków technicznych jest zmniejszenie drgań obiektu odbierającego drgania. W zależności od stanu źródła drgań (projektowane, eksploatowane) i obiektu (projektowany, zrealizowany) stosuje się środki techniczne w źródle drgań, na drodze ich propagacji oraz w odbiorniku drgań. Kolejne analizy powinny umożliwić wybranie najkorzystniejszego (ze względu np. na: koszty, wykonawstwo, zastosowane materiały itp.) środka technicznego o działaniu antywibracyjnym.

Przyjęcie odpowiedniego do zastosowania środka technicznego redukcji drgań oraz miejsca jego zastosowania (w źródle drgań, na drodze propagacji albo w odbiorniku drgań) wynika z wymagań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tak postąpiono np. w Warszawie w związku z budową linii metra. Z zapisów w odpowiedniej uchwale władz samorządowych wynika, iż projektując przebieg linii i konstrukcję toru metra uwzględniono wymaganie, aby drgania generowane przejazdami pociągów metra nie naruszały warunków ochrony antywibracyjnej istniejących budynków i ludzi w nich przebywających. Było to zadaniem projektantów linii metra. Włączenie tejże linii w obszar zabudowy powoduje, iż w nowym układzie odpowiednie wymagania antywibracyjne będą odnosiły się do nowej, projektowanej zabudowy w otoczeniu tunelu metra. A to oznacza, iż projektujący nowe obiekty w tym otoczeniu powinni uwzględniać istniejące lub projektowane (ale znane) źródło drgań (tzn. drgania generowane przejazdami pociągów metra).

Na podstawie rozpoznania literatury (uzupełnianego systematycznie podczas realizacji tematu badawczego) oraz doświadczeń własnych zebranych podczas realizacji zadań diagnostycznych i projektowych związanych z zapewnieniem niezbędnego komfortu wibracyjnego ludziom przebywającym w budynkach zestawiono poniżej procedury występujące w metodyce pomiarowo-interpretacyjnej. Były one przedstawiane na ostatnich dwóch Seminariach WIBROSZYN i są stale uaktualniane. W możliwie ogólnym zapisie, ale uwzględniając stan budynku i źródła drgań, procedury te zawierają zestawione niżej elementy:

- Procedury odnoszące się do działań diagnostycznych wykonywanych w odniesieniu do ludzi w budynkach zrealizowanych. W przypadku ludzi przebywających w budynkach zrealizowanych mogą wystąpić dwa przypadki:

* źródło drgań jest eksploatowane (wówczas wykonywana jest diagnoza wpływu drgań) oraz

* źródło drgań jest projektowane (wówczas wykonywana jest diagnoza z prognozą).

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.