wilki4 listopada, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, zainstalowano w obszarach Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie oraz Łęgi Słubickie specjalne tablice informacyjno-edukacyjne.

W obszarze Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie na terenie gmin Maszewo i Bytnica (powiat krośnieński), wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 138, zamontowano tablice ostrzegające kierowców o możliwości kolizji z bytującymi na tym terenie wilkami. Natomiast w obszarze Natura 2000 Łęgi Słubickie zainstalowano specjalne tablice edukacyjne dotyczące konieczności utrzymania czystości oraz usuwania śmieci na tym terenie.

Montaż tablic jest istotnym działaniem z zakresu ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Stanowi także integralną część polityki ochrony tych obszarów, realizowanej na podstawie ustanowionych planów zadań ochronnych.

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.