Spis treści

Mapy akustyczne dla lini kolejowychPodstawowym kryterium kwalifikującym wykonanie map akustycznych dla linii kolejowych jest natężenie ruchu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2006 roku (Dz.U. Nr 1, poz. 8) wprowadziło obowiązek wykonywania map akustycznych dla linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 60 000 pociągów rocznie, natomiast od początku 2011 r. mapy te trzeba będzie sporządzać dla ponad 30 000 pociągów rocznie.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska [3] (POŚ) mapy akustyczne wskazywane są jako źródła danych, które wykorzystywane są do celów:

 • informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem,
 • opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska,
 • tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

  Wykonanie map akustycznych wraz z odpowiednimi zestawieniami wyników (również w formie tabelarycznej) oraz przekazaniem ich odpowiednim organom, a także ogólnie dostępna ich prezentacja, obejmuje wiele złożonych etapów. Ogólny schemat poszczególnych etapów występujących podczas przygotowania i wykonania map akustycznych przedstawiono na rys. 1.

  Rys. 1. Główne etapy wykonania map akustycznych dla linii kolejowych

  Rys. 1. Główne etapy wykonania map akustycznych dla linii kolejowych

  W dalszych rozdziałach scharakteryzowano metodologię wykonywania map akustycznych dla linii kolejowych opartą na powyższym schemacie. Metodologia ta i schemat działania zostały wykorzystane do wykonania map akustycznych dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (PLK S.A.) na odcinkach linii kolejowych, gdzie ruch pociągów jest większy od 60 000 pociągów na rok (poza granicami administracyjnymi miast):

  • Nr 001 - odcinek Zawiercie - Łazy od km 274,227 do km 280,654 (odcinek 00 I r),
  • Nr 009 i linii Nr 260 - odcinek Pszczółki - Pruszcz Gdański od km 306,646 do km 317,123 linii Nr 009 (009n) oraz od km 4,126 do km 13,614 linii Nr 260 (260b).

  Poniższe opisy uwzględniają poszczególne etapy (do momentu obliczeń akustycznych), obowiązujące akty prawne oraz dotychczasową praktykę, a także zalecane do stosowania w kraju oraz krajach UE podstawowe normy, metodyki i wytyczne.

  Dodaj komentarz
  Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.