Spis treści

Dane dodatkowe

Dodatkowe dane związane są głównie z elementami kontroli i weryfikacji zestawu danych określających parametry techniczne linii kolejowej i jej otoczenia, pozyskanych z różnych źródeł na wstępnym etapie opracowywania map akustycznych (w tym podczas wizji inwentaryzacyjnych). Służą one także do ilustracji części opisowej map. Zestawienie źródeł danych dodatkowych i ich elementów podano w tabl. 5.

Tablica 5. Zestawienie źródeł oraz elementów danych dodatkowych

Dane o ruchu kolejowym i prędkości

Podstawowymi parametrami determinującymi poziom emisji dźwięku przez poszczególne kategorie pojazdów szynowych są:

  • średnia liczba pociągów w czasie odniesienia i jej struktura rodzajowa,
  • prędkość pojazdów transportu szynowego w wyróżnionych grupach rodzajowych,
  • typy torów kolejowych oraz ilości łączeń szyn.

Dane ruchowe niezbędne do wykonania obliczeń poziomu hałasu dla wyspecyfikowanych odcinków linii kolejowych muszą być reprezentatywnymi dla wyróżnionych pór doby w okresie roku. Powinny one uwzględniać zmienność dobową ruchu, zmienność w ciągu tygodnia oraz w ciągu roku z uwagi na zróżnicowanie obciążenia linii. Wahania ruchu powinny być rozważane w odniesieniu do wyróżnionych kategorii rodzajowych pojazdów transportu szynowego, tj. zróżnicowanych między innymi ze względu na zastosowane napędy silnikowe, jak również systemy hamulcowe. W dostosowaniu do takich wymagań należy także oszacować wartości prędkości średnich przy uwzględnieniu możliwego wpływu różnych czynników na tę prędkość. Zbiór takich czynników jest obszerny, co powoduje dużą zmienność zachowań w różnych okolicznościach ruchowych (np. stan techniczny torowiska) i do celów praktycznych wymaga stosowania uproszczeń w stopniu dopuszczalnym dla obliczeń i ich wymaganej dokładności .

Przetwarzanie i weryfikacja baz danych

Etap drugi wykonywania map akustycznych związany jest z przetwarzaniem pozyskanych danych do odpowiednich wartości oraz formatów niezbędnych do zastosowania w modelu hałasu i GIS. W etapie tym niezbędna jest również weryfikacja danych pod kątem ich poprawności oraz realności. Pierwszym zadaniem w tym etapie jest budowa baz danych i ich struktury. Każdej z baz powinny być przypisane odpowiednie dane pozyskiwane w pierwszym etapie. W trakcie budowy i wprowadzania danych do baz powinna zostać również wykonana ich weryfikacja.

dr inż. Janusz Bohatkiewicz

mgr inż. Krzysztof Kowalczyk

Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.

* Wykorzystanie GIS w mapach akustycznych umożliwia pełne ich przetworzenie i wykorzystanie w dalszych opracowaniach (np. programy ochrony przed hałasem) oraz daje możliwość kontynuowania i uzupełniania baz danych, które będą powstawały w kolejnych latach.

Wykaz cytowanej literatury zawiera część druga.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.