Spis treści

Dane o ruchu i hałasie kolejowym

Dane o mchu kolejowym oraz wyniki pomiarów hałasu kolejowego stanowią jedną z zasadniczych grup danych do pozyskania. Dane te powinny pochodzić z analiz (statystyki) ruchu, prowadzonych przez zarządcę linii kolejowej oraz z pomiarów hałasu wykonanych na odcinkach linii kolejowych, dla których należy wykonać mapy akustyczne. Zestawienie źródeł danych i ich elementy w zakresie mchu i hałasu podano w tabl. 3.

 Tablica 3. Zestawienie źródeł oraz elementów danych o ruchu i hałasie

1) wykonane zgodnie z obowiązującą metodyką referencyjną [7], [8]
2) metoda pomiarów pojedynczych zdarzeń akustycznych [8]
3) w celu lepszej weryfikacji modelu obliczeniowego dopuszcza się wykonanie pomiarów w punktach zlokalizowanych w różnych odległościach od torowiska - tzw. pomiarów kalibracyjnych

Pomiary hałasu powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi [7], [8], dyrektywą [l ] i wytycznymi [14] w taki sposób, aby równocześnie możliwe stało się wstępne określenie sytuacji akustycznej wokół analizowanych odcinków linii kolejowych (poprzez wyniki pomiarów), oraz aby możliwa była weryfikacja przyjętego modelu obliczeniowego hałasu podczas wykonywania map akustycznych.

Dane o warunkach meteorologicznych

Warunki atmosferyczne korzystne dla rozchodzenia się fal dźwiękowych (hałasu) zależą od szeregu warunków meteorologicznych, do których zalicza się:

  • prędkość i kierunek wiatru,
  • wilgotność względną powietrza,
  • temperatury powietrza i jej gradientu pionowego,
  • ciśnienie atmosferyczne [15].

Wszystkie wymienione elementy meteorologiczne charakteryzują się dużą zmiennością zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Dodatkowo wpływ na propagację dźwięku ma pora doby (dzień, wieczór, noc). W zależności od pory doby określone warunki meteorologiczne (np. zachmurzenie) powodować mogą korzystne lub niekorzystne warunki  dla propagacji dźwięku. Wyznaczenie zakresu wpływu warunków meteorologicznych na
propagację fal dźwiękowych wymaga pozyskania danych z danego miejsca lub interpolacji  danych z najbliżej położonych stacji meteorologicznych, a także uwzględnienia warunków klimatycznych charakterystycznych dla danego rejonu w poszczególnych porach doby.

Dane o ludności i budynkach

Dane o ludności i budynkach są niezbędne w dalszych etapach analiz, gdzie wykorzystuje się je w celu określenia liczby mieszkańców i mieszkań zagrożonych hałasem na analizowanych odcinkach linii kolejowych. Zestawienie czterech alternatywnych źródeł danych i ich elementy w zakresie ludności i budynków podano w tabl. 4.

 Tablica 4. Zestawienie alternatywnych źródeł oraz elementów danych o ludności i budynkach (mieszkaniach)

1) Metoda obarczona znacznym błędem, wynikającym z uśrednienia liczby mieszkańców poszczególnych typów zabudowy, jak też braku weryfikacji faktycznego ich zasiedlenia.
2) Metoda stosunkowo czasochłonna, wymagająca wykonywania kwerend w terenowych placówkach statystycznych i/lub administracyjnych oraz obarczona znacznym marginesem błędu, szczególnie w przypadkach analiz obszarów o niskim poziomic zaludnienia oraz zróżnicowanych pod względem intensywności zabudowy mieszkaniowej (wielo- i jednorodzinnej). Metoda ta znacznie ogranicza elastyczność i sprawność analiz poprzez brak możliwości nadania atrybutów w postaci liczby mieszkańców poszczególnym budynkom.
3) Metoda cechująca się wysokim poziomem szczegółowości (możliwość wprowadzenia do bazy GIS danych demograficznych przypisanych indywidualnie do wszystkich budynków mieszkalnych, co pozwala na dokładne szacunki zagrożonej populacji na etapie analizy niekorzystnych zasięgów oddziaływania hałasu). Metoda jest jednocześnie najbardziej praco- i czasochłonna - dająca niskie szanse pełnej realizacji zwłaszcza w krótkim okresie wykonywania badan.
4) Metoda o niższym stopniu praco- i czasochłonności niż terenowe badania ankietowe (możliwość notowania adresów w trakcie wizji inwentaryzacyjnych, bez konieczności prowadzenia indywidualnych wywiadów ankietowych), dająca porównywalny w zakresie szczegółowości rezultat w zakresie danych empirycznych.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.