Spis treści

Formy ochrony starych zadrzewień w Polsce

Polskie prawo umożliwia objęcie ochroną prawną zarówno pojedyncze drzewa, jak też całe ciągi przydrożnych zadrzewień. Najważniejszymi formami prawnej ochrony są: pomnik przyrody, obiekt wpisany do rejestru zabytków, miejsce (siedlisko) występowania chronionego gatunku, obszar Natura 2000.

Pomnikiem przyrody może zostać okazałe i/lub sędziwe drzewo/aleja. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody organem, który w drodze rozporządzenia uznaje drzewa i krzewy za pomniki przyrody jest wojewoda. Również gmina – jeśli wojewoda nie wprowadził tej formy ochrony dla danego okazu drzewa czy grupy drzew - może powołać pomnik przyrody w trybie uchwały rady gminy. Przykładem alei składającej się z drzew pomnikowych jest szpaler drzew w rejonie wsi Dłużek wzdłuż drogi krajowej nr 58 w województwie warmińsko-mazurskim.

Do rejestru zabytków najczęściej wpisywane są zadrzewienia, które posiadają pewną wartość historyczną, np. zostały posadzone przez znaną osobę (przykładem jest aleja w Puławach posadzona przez Izabelę Potocką przy obecnej drodze wojewódzkiej nr 824 - fot. 1) lub tworzą historyczny układ przestrzenny (np. Aleja Lipowa Arkadia–Nieborów–Łasieczniki wzdłuż drogi krajowej nr 70 posadzona w 1770 roku na osi pałaców Arkadia–Nieborów - 2).

Fot. 1. Zabytkowa aleja w Puławach na trasie Arkadia–Nieborów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 824 Fot. 2. Aleja Lipowa wzdłuż drogi krajowej nr 70

Fot. 1. Zabytkowa aleja w Puławach na trasie

Arkadia–Nieborów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 824

Fot. 2. Aleja Lipowa wzdłuż drogi krajowej nr 70

Stare drzewa często znajdują się w różnej fazie obumierania. Martwa tkanka drzew jest siedliskiem oraz pożywieniem różnych gatunków owadów, np. jelonka rogacza, kozioroga dobosza czy pachnicy dębowej (fot. 3). Owady te podlegają ochronie gatunkowej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Dodatkowo, w dziuplach takich drzew zasiedlają się chronione gatunki ptaków lub nietoperzy (fot.4).

Fot. 3. Pachnica dębowa (Myotis myotis) [3] Fot. 4. Nocek duży(Osmoderma eremita) [4]
Fot. 3. Pachnica dębowa (Osmoderma eremita) [3] Fot. 4. Nocek duży (Myotis myotis) [4]

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do zaimplementowania do swojego prawodawstwa między innymi dwóch dyrektyw – ptasiej (79/409/EWG) i siedliskowej (92/43/EWG), które wprowadziły nową formę ochrony przyrody w postaci sieci obszarów Natura 2000. Część alei przydrożnych jest objęta tą formą ochrony (w ramach określonego obszaru) ze względu właśnie na występowanie na tym terenie cennych gatunków zwierząt. Przykładem są dwa obszary siedliskowe zgłoszone przez organizacje ekologiczne: Aleje Pojezierza Iławskiego na które składają się aleje przydrożne przy różnych klasach dróg pomiędzy Iławą a Kamieńcem oraz obszar Gardeja z aleją przydrożną wzdłuż drogi krajowej nr 55 na odcinku Kwidzyn-Gardeja (5). Oba obszary zostały zaproponowane w celu ochrony siedlisk pachnicy dębowej.

Fot. 5 Aleja przydrożna wzdłuż drogi krajowej nr 55 na odcinku Kwidzyn-Gardeja zgłoszona przez organizacje ekologiczne jako obszar Natura 2000 [6]

Fot. 5 Aleja przydrożna wzdłuż drogi krajowej nr 55 na odcinku Kwidzyn-Gardeja

zgłoszona przez organizacje ekologiczne jako obszar Natura 2000 [6]

Komentarze  
Gość
0 #1 Gość 2009-08-07 13:39
Pachnica dębowa to Osmoderma eremita, a nie Myotis myotis, czyli nocek duży. Sugeruję poprawić to przejęzyczenie:-)
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
+3 #2 Gość 2010-03-22 04:08
Autor w artykule przyjął, że najlepszym, niemal jedynym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem jest modernizacja istniejących dróg. Tymczasem, jeżeli pod uwagę wziąć dotychczasowe tempo rozwoju motoryzacji w Polsce, przypuszczalnie już za kilka lat okaże się, że zmodernizowane stare drogi to stanowczo za mało. Trzeba będzie budować nowe drogi. Przy starych, „zmodernizowanych” drogach nie będzie jednak już drzew z unikalną fauną... Czy stać nas na to???
Drogowcy! Życzę wam więcej wyobraźni i przede wszystkim szacunku dla przyrody.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
0 #3 Gość 2011-05-31 17:59
polecam ciekawą stronę o ochronie alej przydrożnych - www.aleje.org.pl , sa tam bardzo ciekawe publikacje i dużo wiedzy i doświadczeń z działań. ludzie prowadzący ta stronę prowadzą wspólnie z zarządami dróg nasadzenia drzew przy drogach i to jest dość niesamowite.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Gość
+2 #4 Gość 2012-05-03 16:05
Drzewa to też składnik majątku narodowego. Nie potrafimy jeszcze skutecznie rekompensować strat wynikłych z bezmyślnej wycinki. Wystarczy przejechać się zmodernizowanymi drogami i obejrzeć stan nowych nasadzeń.......
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.