lublin partycypacjaPrzez miesiąc, w dniach 4 września – 4 października, Lublin prowadzić będzie nabór do trzeciej już edycji Zielonego Budżetu. Pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec, organizacja pozarządowa czy Rady Dzielnicy. Projekty przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie www.zielonybudzet.lublin.eu.

 

- To kolejny etap urządzania Lublina razem z jego mieszkańcami. Dzięki takiemu narzędziu partycypacji jak Zielony Budżet, mamy możliwość zrealizowania pomysłów mieszkańców, którzy prezentują bardzo ciekawe i niecodzienne rozwiązania i wzbogacają tym samym przestrzeń miasta. Chcę zachęcić wszystkich Państwa do zgłoszenia swoich projektów - mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta.

Do zagospodarowania mieszkańcom przekazywane są kolejne 2 mln zł. Realizację Zielonego Budżetu, podobnie jak w pierwszej i drugiej edycji, będzie nadzorował Miejski Architekt Zieleni wspierany przez inne wydziały Urzędu Miasta Lublina. Zgłaszane projekty w pierwszej kolejności będą sprawdzane pod kątem formalnym, tj. własność gruntów, stan prawny nieruchomości, zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, układ infrastruktury podziemnej i nadziemnej, planowane inwestycje, zgodność z przepisami prawa oraz możliwość realizacji w ciągu jednego roku.

W kolejnym etapie, zostaną ocenione pod względem merytorycznym. W tym celu został powołany Zespół Ekspertów w skład którego wchodzą przedstawiciele Biura Partycypacji Społecznej, Miejskiego Architekta Zieleni oraz eksperci z zakresu zieleni, gospodarki przestrzennej i krajobrazu:
• Kamila Boguszewska – Politechnika Lubelska, Wydział Architektury, Samodzielna Pracownia Architektoniczna,
• Ewa Trzaskowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu,
• Margot Dudkiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu,
• Bartłomiej Kwiatkowski - Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
• Marcin Skrzypek – inicjator i animator, Forum Kultury Przestrzeni, członek Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin,
• Szymon Pietrasiewicz – animator społeczny, pracownik i współpracownik instytucji kultury,
• Jan Kamiński – Katolicki Uniwersytet Lubelski, członek Rady Kultury Przestrzeni.

Tak jak w latach poprzednich, w wyborze zwycięskich projektów zespół ekspertów będzie brał pod uwagę m.in. udział zieleni, kontekst otoczenia czy funkcjonalność.

Projekty można zgłaszać w różnych kategoriach, w poprzedniej edycji były to:
• ochrona zieleni istniejącej,
• nasadzenia przyuliczne,
• skwery,
• rabaty,
• meble miejskie (w tym parklety),
• dokumentacja projektowa,
• inne.

Kategorie ustala zespół ekspertów, po zapoznaniu się ze złożonymi projektami. Forma i wzór zgłoszenia wniosków nie ulega zmianie. Można zgłaszać zarówno gotowe projekty, jak i pomysły w formie opisowej.

***
W pierwszej edycji mieszkańcy zgłosili 107 projektów dotyczących m.in. nasadzeń w pasie drogowym, stworzenia skwerów, łąk kwietnych, ogrodów deszczowych, sadów owocowych, parkletów rewitalizacji nieużytków czy ustawienia mebli miejskich. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do realizacji trafiły 24 projekty.

Do drugiej edycji Zielonego Budżetu wpłynęły 74 wnioski, ocenę formalną przeszło 57 projektów. Eksperci zdecydowali, że do realizacji przekazanych zostanie 16 wniosków, a dodatkowe 3 wybrano jako wnioski rezerwowe.

Źródło: UM Lublin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.