edroga546PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. zwróciła się do Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu o zgodę na wycinkę 294 drzew, rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 250. Sprawa zgodnie z przepisami prawa jest procedowana.

 

Nie zgadzając się z projektem wycinki tak dużej liczby drzew, prezydent Sopotu zawnioskował 25 października o zwołanie w trybie pilnym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. by wyjaśnić zaistniałą sytuację i wypracować korzystniejsze rozwiązania.

Sopot jest udziałowcem mniejszościowym, dlatego Prezydent zwrócił się do pozostałych wspólników, by poparli ten wniosek lub by sam Zarząd PKP SKM zwołał Zgromadzenie.

We wniosku prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego czytamy:

Przedmiotem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników będzie sprawa wniosku Spółki o wycinkę ogromnej ilości drzew na trasie linii kolejowej przebiegającej przez całe Trójmiasto – w tym w samym Sopocie ok. 294 drzew. Podobne wnioski otrzymały pozostałe władze samorządowe gmin – wspólników Spółki - znajdujących na trasie linii kolejowej nr 250. Planowana wycinka stanowi działanie wbrew standardom przyrody, nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia i jest szkodliwa dla środowiska naturalnego. Wycinka tak znaczącej ilości drzew niewątpliwie będzie miała wpływ na poziom hałasu związanego z ruchem pociągów, co w przypadku Sopotu – miasta będącego uzdrowiskiem – ma niebagatelne znaczenie. Ponadto nieznane mi są przypadki, aby ruch pociągów na linii nr 250 wstrzymany był z powodu opadających na tory gałęzi czy też samych drzew. Zapytać zatem należy, czy planowana wycinka poprzedzona była stosownymi badaniami drzewostanu, z których wynikałoby wprost zagrożenie wymagające podjęcia tak zdecydowanych działań.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.