edroga492Do podpisu prezydenta trafiła ustawa Prawo Ochrony Środowiska w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza oraz ochrony przed hasłem. Głowa państwa ma na to czas do 6 października.

Temat zanieczyszczeń powietrza był uznany za ważny z uwagi na występujące w wielu miejscach w naszym kraju przekroczenia norm jakości powietrza i konieczność większej dbałości w tym zakresie.

Nowe przepisy stanowią, że sejmik województwa może wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji spalających paliwa, a wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie miał miesiąc na wydanie opinii od otrzymania projektu uchwały. W uchwale tej zdefiniowane mają być granice obszaru objętego ograniczeniami, rodzaje podmiotów, których dotyczy regulacja oraz rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych na obszarze. Dodatkowo może zawierać regulacje dotyczące sposobu i celu wykorzystania paliw, czy też okres obowiązywania w ciągu roku, czy podmioty wyłączone z ograniczeń.

Regulacje te nie dotyczą instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo dokonanie zgłoszenia. Wspominana uchwała jest aktem prawa miejscowego.

Istotnym wydaje się zapis, że na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, wydanie pozwolenia na wprowadzenie do powietrza substancji, której poziom wykracza poza normy z nowo budowanej instalacji, będzie możliwe, jeśli zostanie zapewniona redukcja ilości tej substancji z innych źródeł na terenie gminy. Redukcję tę można osiągnąć poprzez minimalizowanie ilości substancji wprowadzanych do powietrza w ramach zwykłego korzystania przez osoby fizyczne lub poprzez sfinansowanie nowej bądź istotną zmianę instalacji spalania paliw stałych przez osoby fizyczne. Za zgodą organu prowadzącego redukcja może być dokonana w obrębie gminy sąsiadującej. Potwierdzenia faktu redukcji ilości substancji wprowadzanych do powietrza dokonuje w zaświadczeniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Łączna redukcja powinna być co najmniej 30% większa niż ilość substancji dopuszczona do wprowadzenia z nowej instalacji. W postępowaniu kompensacyjnym uczestniczą prowadzący inne instalacje, którzy wyrazili zgodę na redukcję ilości substancji oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Aby postępowanie kompensacyjne było wszczęte, konieczne są: wniosek o wydanie pozwolenia, zgoda uczestników na dokonanie odpowiednich redukcji oraz rozliczenie łącznej redukcji ilości substancji, których postępowanie dotyczy.

Pozwolenie na wprowadzania do powietrza gazów jest wykonalne nie wcześniej niż od dnia gdy (…) redukcja ilości substancji zostanie potwierdzona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeśli decyzja o pozwoleniu wydana w wyniku postępowania kompensacyjnego nie stanie się wykonalna w terminie 2 lat od jej wydania, organ stwierdza jej wygaśnięcie.

W sprawie ochrony przed hałasem minister ds. środowiska w porozumieniu z ministrem ds. zdrowia określą dopuszczalne poziomy hałasu uwzględniające regulacje Unii Europejskiej. Określone będą wskaźniki hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla obszarów pod zabudowę mieszkaniową, szpitale, domy pomocy społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, pod cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe czy zabudowę mieszkaniowo-usługową. Zdefiniowane zostaną dopuszczalne poziomy hałasu z uwzględnieniem źródła oraz okresy jako czas odniesienia.

Wyżej wspomniane obszary muszą być uwzględnione przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku gdy na terenach zamkniętych przeznaczonych do działalności produkcyjnej znajduje się zabudowa mieszkaniowa ( i in. ww.), ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku obiektów zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego lub linii kolejowej.

Jakub Pełka

EKKOM Sp. z o.o.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.