Spis treści

Ochrona przyrody

Obwodnica Puław przebiega przez szlaki migracyjne zwierząt. W wyniku przeprowadzonej na etapie prac projektowych analizy szlaków migracyjnych zwierząt wybudowanych zostało kilka obiektów zapewniających przejścia dla nich w następujących przekrojach obwodnicy:

a) na jej przecięciu z boczną doliną rzeki Klikawki w m. Kolonia Kajetanów – wybudowany przepust ekologiczny dla dużych i średnich zwierząt (sarny, dziki),

b) nad rzeką Klikawką w m. Bronowice – most (dostosowany także dla przejścia dużej zwierzyny,

c) w miejscu przecięcia z bocznicą kolejową – wiadukt zblokowany z przejściem dla zwierząt,

d) w miejscu przecięcia z istniejącym szlakiem turystycznym (ciąg pieszo-rowerowy) – wiadukt zblokowany z przejściem dla zwierząt.

Fot. 5. Wiadukt pełniący funkcję przejścia dla zwierząt Fot. 6. Wiadukt pełniący funkcję przejścia dla zwierząt
Fot. 7. Zagospodarowanie terenu w rejonie przepustu Fot. 8. Wiadukt pełniący funkcję dolnego przejścia dla ekologicznego zwierząt

Ponadto na zalesionym obszarze, którego granice stanowią wały przeciwpowodziowe Wisły, swobodną migrację zwierząt wzdłuż rzeki po obu jej stronach umożliwia wykonany czternastoprzęsłowy most o całkowitej długości 1038,2m. Kolorystyka podpór i konstrukcji nośnej przęseł mostu jest stonowana i tak dobrana, by wpisywała się dobrze w otaczający krajobraz. Kolorystykę konstrukcji samego łuku w przęśle głównym dobrano tak, aby wyróżniała się z otoczenia i nie stanowiła zagrożenia dla ptactwa.

Fot. 9. Most służący jako dolne przejście dla zwierząt Fot. 10. Most służący jako dolne przejście dla zwierząt
Fot. 11. Konieczność  wyraźnego wyróżnienia obiektu – zbiór informacji  i impulsów dla ptactwa Fot. 12. Pasy zieleni izolacyjnej

W ramach realizacji obwodnicy wykonano nasadzenia zieleni, których celem było wyrównanie strat w środowisku roślinnym w otoczeniu drogi oraz stworzenie bariery izolacyjnej między drogą a otoczeniem. Przyjęto wykonanie uzupełniających nasadzeń drzew i krzewów w formie nasadzeń rzędowych nieciągłych oraz nasadzeń grupowych. Do nowych nasadzeń zastosowano te same gatunki drzew, jakie występują w istniejącym zadrzewieniu terenu. Przewidziano wykorzystanie wszystkich drzew przeznaczonych do przesadzenia.

***

Przyjazne środowisku inwestycje uwzględniać muszą również ochronę krajobrazu. Drogę należy integrować z krajobrazem przez odpowiednie ukształtowanie trasy, dobór materiałów oraz zastosowanie zieleni. Celowi temu służy także tworzenie ciekawych miejsc widokowych oraz dbałość o zachowanie lokalnego charakteru krajobrazu. Konieczne jest także wykazanie dbałości o estetykę drogi i obiektów jej towarzyszących. Wzięcie pod uwagę kryterium estetyki w projektowaniu oznacza, poza estetycznym projektowaniem samego obiektu, również uwzględnianie możliwości wykorzystania nowych elementów krajobrazu do poprawy orientacji kierowcy oraz atrakcyjności samej drogi.

Aneta Olesiewicz
Marzena Bajak
Janusz Wojtowicz
GDDKiA Oddział w Lublinie

Publikowany materiał jest częścią obszernego referatu prezentowanego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej” – Kazimierz Dolny, 7-9 października 2009 r.

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.