contentmap_plugin

edroga361Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi na decyzje środowiskowe dla drogi ekspresowej S19 na odcinku od granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego do Sokołowa Małopolskiego i obwodnicy Sanoka. Sąd uznał, że decyzje są zgodne z przepisami prawa, a zastosowane rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska.

W październiku 2013 r. Rzeszowski Oddział GDDKiA złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla obwodnicy Sanoka w październiku 2013 roku. Wydał ją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 10 lipca 2014. W związku z wniesieniem odwołania, sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez GDOŚ w Warszawie. GDOŚ podtrzymał decyzję RDOŚ, która tym samym stała się ostateczna, co pozwoliło przystąpić do kolejnych etapów przygotowania inwestycji.

Jednak dwóch mieszkańców złożyło skargę na decyzję GDOŚ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który dopiero z końcem lutego br. w całości ją odrzucił i utrzymał w mocy decyzję środowiskową.

9 lutego br. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Wykonawcą prac jest konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o.o. i Max Bögl Stiftung &Co. KG. Wartość umowy to prawie 140 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku.

Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku drogi ekspresowej S19 od Sokołowa Małopolskiego do granicy województw podkarpackiego i lubelskiego.

GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego odcinka drogi S19 w maju 2013 roku. 30 kwietnia 2014 roku została wydana, ale w związku z wniesieniem przez mieszkańców i społeczne komitety 30 odwołań, sprawa również została przekazana do rozpatrzenia przez GDOŚ. Decyzja została podtrzymana w maju 2015 roku, a wtedy mieszkańcy i stowarzyszenia złożyli 4 skargi do WSA.

8 marca br., wyrokiem WSA, zostały one w całości oddalone, co utrzymało decyzję środowiskową w mocy.

We wrześniu ub.r. ogłoszono dwa przetargi na zaprojektowanie i zbudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy z województwem lubelskim do Sokołowa Małopolskiego o łącznej długości ponad 54 km.

Pierwszy przetarg obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko Południe” (dł. 24,3 km) z podziałem na trzy odcinki realizacyjne. Drugie postępowanie przetargowe dotyczy odcinka od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (dł. 29,9 km) z podziałem na trzy odcinki realizacyjne. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.