edroga025Do końca listopada br. opracowany zostanie program ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszarów położonych w otoczeniu odcinków kujawsko-pomorskich dróg wojewódzkich, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie.

- Będzie to w sumie 11 odcinków dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o łącznej długości około 45 kilometrów – poinformował Maciej Hałucha z firmy EKKOM Sp. z o.o., wykonawcy programu. – Dla kujawsko-pomorskiego już dwa lata temu opracowaliśmy program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych. Teraz przyszedł czas na drogi wojewódzkie.

Podstawowym materiałem do sporządzenia programu ochrony przed hałasem są mapy akustyczne, które już zostały wykonane. Teraz w oparciu o mapę wskaźnika M, określającą wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę ludności narażonej na jego oddziaływanie, firma zaproponuje działania, które mają zminimalizować hałas pochodzący od pojazdów poruszających się po tych drogach.

- Wśród nich znajdą się rozwiązania takie jak: wymiana nawierzchni na tzw. cichą lub ograniczenia prędkości, a w ostateczności ekrany akustyczne – wyjaśnił Maciej Hałucha.

Program ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą wykonuje się zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony środowiska przed hałasem, czy unijnej dyrektywy  odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, a także mapy akustycznej.

Program musi więc zawierać opis obszaru objętego zakresem programu, zakres naruszenia dopuszczalnych poziomów hałasu, wyszczególnienie kierunków i działań niezbędnych do poprawy klimatu akustycznego, a także termin realizacji programu wraz z kosztami i źródłami finansowania.  Poza częścią opisową, musi powstać też część graficzna (mapy) oraz streszczenie w języku niespecjalistycznym.

IH

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.