edroga173Jak wskazują wyniki prowadzonych w ostatnich latach badań na temat śmiertelności ptaków w wyniku zderzeń z obiektami infrastruktury w miastach, jednym z największych zagrożeń dla ptaków są przezroczyste ekrany akustyczne oraz wiaty przystankowe.

 

Szacuje się, że w wyniku zderzeń tylko z jednym ekranem lub wiatą przystankową ginie od kilku do kilkunastu ptaków rocznie.

Stosowane dotychczas powszechnie zabezpieczenia w postaci naklejek sylwetek ptaków nie zmniejszają liczby kolizji, co potwierdzają wyniki badań.

Obecnie za najskuteczniejszy sposób ochrony ptaków przed kolizjami z przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz wiatami przystankowymi uznaje się naklejanie na ich powierzchni pionowych, czarnych lub białych kontrastujących z tłem pasków taśmy, o szerokości min. 2 cm w odległości nie większej niż 10 cm od siebie.

Więcej informacji na temat zagrożeń dla ptaków jakimi są między innymi przezroczyste ekrany i wiaty przystankowe oraz rozwiązań minimalizujących te zagrożenia:

Poradnik ochrony ptaków przed kolizjami z przezroczystymi ekranami akustycznymi oraz oknami budynków

Sposoby minimalizacji kolizji ptaków z powierzchniami przezroczystymi - wyniki badań naukowych a polska praktyka

Raport dotyczący kolizji ptaków ze szklanymi wiatami przystanków na obszarze Dolnego Śląska

RDOŚ we Wrocławiu zachęca zarządców dróg, infrastruktury drogowej i komunikacyjnej do stosowania opisanych rozwiązań w nowo budowanych obiektach, a także w obiektach już istniejących.

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.