Często konieczność ograniczenia niekorzystnego oddziaływania może być związana z zastosowaniem poza odpowiednimi materiałami, kilku środków lub sposobów jednocześnie, dających w efekcie odpowiednie ograniczenie uciążliwości. Poniżej uaktualniono podane w [5] metody i środki ochrony środowiska.

 

Ochrona przed hałasem

Ostatnie lata wykazały, że największą liczbę urządzeń ochronnych zastosowano dla ochrony przed hałasem drogowym. Niestety w zdecydowanej większości  były to ekrany akustyczne, które nie zawsze są skuteczne i efektywne. Poza restrykcyjnymi przepisami, które dotyczyły głównie wartości dopuszczalnych dźwięku do takiego stanu rzeczy przyczyniło się powszechnie stosowane tradycyjne podejście do tego problemu, w którym wyróżnia się trzy strefy w otoczeniu drogi:

- strefę emisji (miejsce powstawania hałasu),

- strefę rozwiązań ochronnych,

- strefę imisji (miejsce odbioru hałasu – użytkownik terenu, mieszkaniec).

Podejście to zakłada, że zastosowanie urządzeń ochrony jest możliwe tylko w środkowej strefie (rys. 1) – strefie rozwiązań ochronnych.

Rys.1. Tradycyjne podejście do ochrony przed hałasem – strefy emisji hałasu, rozwiązań ochronnych i imisji hałasu

Zazwyczaj ogranicza się to do wprowadzenia ekranów akustycznych pomiędzy źródłem a odbiorcą dźwięku. Zabezpieczenia te nie zawsze są możliwe do wykonania ze względów technicznych (lokalizacja, niezbędne parametry geometryczne i akustyczne itp.) i ekonomicznych. O wiele korzystniejszym sposobem jest stosowanie rozwiązań kompleksowych, gdzie strefą rozwiązań ochronnych obejmuje się strefę emisji i imisji hałasu (rys. 2). Połączenie różnych sposobów i metod w obu strefach umożliwia uzyskanie efektu skumulowanej ochrony przed hałasem drogowym i niekiedy innymi niekorzystnymi oddziaływaniami (np. zanieczyszczenia powietrza).

Rys. 2. Strefy emisji i imisji hałasu oraz obszar rozwiązań ochronnych w uniwersalnym podejściu do ochrony przed hałasem drogowym

 

Niestety podejście to w dużej mierze blokowane jest nadal przez nieefektywne zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska według, której dotrzymanie standardów jakości środowiska, a więc również i wartości dopuszczalnych hałasu musi następować na granicy własności do której zarządca drogi posiada tytuł prawny. Przepis ten powoduje, że podejście tradycyjne do ochrony przed hałasem może nadal mieć miejsce pomimo złagodzenia wartości dopuszczalnych poziomu dźwięku przez Ministra Środowiska w październiku 2012 r.

Działania w strefie emisji dotyczą przede wszystkim zmniejszenia efektu generowania hałasu przez pojazdy u źródła, czyli w przekroju drogi. Działania w strefie imisji dotyczą stosowania odpowiednich środków ochrony odbiorcy i powinny one mieć na celu ograniczenie hałasu do wartości dopuszczalnych.

Metody i środki ochrony przed hałasem w strefie emisji mogą być związane z [5]:

b) pojazdem i kierowcą;

- konstrukcja pojazdu, konstrukcja silnika, rodzaj stosowanych opon,

- metody i środki związane ze stylem jazdy kierowców,

c) projektowaniem dróg, doborem poszczególnych elementów drogi;

- lokalizacja drogi i jej otoczenie,

- przekrój podłużny drogi,

- przekrój poprzeczny drogi,

- nawierzchnia drogi,

- częściowe i pełne przekrycia drogi oraz tunele,

d) organizacją ruchu;

-  regulacja natężenia ruchu pojazdów,

- regulacja struktury pojazdów,

- regulacja płynności ruchu,

- uspokojenie ruchu.

Metody i środki ochrony przed hałasem w strefie imisji mogą być:

a) związane z urządzeniami zlokalizowanymi na drodze fali dźwiękowej pomiędzy źródłem hałasu a odbiorcą;

- ekrany akustyczne w postaci konstrukcji typu ściana,

- wały (ekrany) ziemne,

- kombinacja ekranu akustycznego z wałem ziemnym,

- zabudowa niemieszkalna mająca na celu ochronę budynków mieszkalnych,

- pasy zieleni izolacyjnej,

b) metodami i środkami związanymi z lokalizacją i odpowiednim ukształtowaniem budynku oraz jego izolacją przed oddziaływaniami akustycznymi;

- lokalizowanie budynków mieszkalnych w odpowiedniej odległości od tras komunikacyjnych,

- zmiana przeznaczenia funkcji budynku,

- wykonanie budynków z zaprojektowanymi ekranami na elewacji,

- domknięcia (ekrany) ścian szczytowych dla budynków zlokalizowanych prostopadle do drogi,

- wymiana stolarki okiennej i izolacja ścian budynków.

Szczególnie obiecujące mogą być efekty ochronne związane z nowymi rodzajami nawierzchni, tzw. „cichymi nawierzchniami” [6], które stanowią pewnego rodzaju formę „poziomego ekranu akustycznego”. Jak wykazują ostatnie badania wartość obniżenia poziomu hałasu dla tego typu nawierzchni wynosi od 2 dB do 6 dB, co w powiązaniu ze złagodzeniem wartości dopuszczalnych poziomu dźwięku (zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska w październiku 2012 r.) stanowi bardzo istotną alternatywę dla zbyt powszechnie stosowanych ekranów akustycznych. Konieczne są jednak dalsze szerokie badania zarówno samych tych nawierzchni z punktu widzenia różnych cech eksploatacji, jaki i ich efektywności akustycznej (również z punktu widzenia obniżania ich własności akustycznych wraz z upływem czasu). Niestety obserwacje autora w ostatnich latach wskazują również na nadużywanie pojęcia „ciche nawierzchnie” oraz stosowanie ich w miejscach, w których nie zostanie uzyskany efekt akustyczny ze względu np. na zbyt niskie prędkości pojazdów (efekt „cichej nawierzchni” obserwowany jest od prędkości pojazdów około 50 km/h).

Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego

Jednym z zagrożeń zarówno zdrowia człowieka jak i środowiska w skali globalnej (i rzadko lokalnej) jest zanieczyszczenie powietrza pochodzące od efektu spalania w silniku pojazdu paliw ciekłych i w mniejszym stopniu gazowych [5].

Sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń związana jest z zagospodarowaniem terenu wokół drogi - brakiem lub obecnością drzew i krzewów oraz innych ograniczeń zlokalizowanych wzdłuż drogi, ukształtowaniem trasy przejazdu. Na terenach otwartych występują dobre warunki przemieszczania się mas powietrza i nie ma zagrożenia stagnacją oraz okresowego kumulowania zanieczyszczeń na obszarach wzdłuż drogi. W takich sytuacjach, w celu ochrony możliwe jest stosowanie nasadzenia zieleni na skraju pasa drogowego Do nasadzeń powinny być wykorzystane rodzime gatunki drzew i krzewów odporne na zanieczyszczenia spalinami.

Z badań autora i wielu wykonanych już analiz porealizacyjnych wynika jednak, że wzdłuż dróg w większości przypadków nie występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza. Ponadto, jak wskazują prognozy, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego będzie zmniejszać się również w związku z działaniami w zakresie przepisów ograniczających emisje i co z tym związane z dalszym doskonaleniem konstrukcji silnika pod kątem spalania lub wprowadzaniem silników o alternatywnych źródłach energii. Poziomy dopuszczalnych stężeń ulegają zmianie w związku z wprowadzaniem przez Komisję Europejską norm Euro (norm dotyczących czystości spalin). Wymusza to na producentach stosowanie nowych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć oczekiwane wartości.

Problemem dla efektu zanieczyszczeń powietrza od ruchu samochodowego jednak nadal pozostaje możliwość sprowadzania do Polski pojazdów o niemalże dowolnym stanie technicznym i wieku. Efekt ten znacznie się pogłębia przy jednocześnie braku jakichkolwiek mechanizmów wspierających zakup pojazdów o napędzie hybrydowym i elektrycznym.

Ochrona środowiska wodnego

Wody zarówno powierzchniowe jak i podziemne należą do jednych
z najcenniejszych zasobów środowiska. Oddziaływanie dróg na wody dotyczy przede wszystkim działań bezpośrednich związanych z eksploatacją pojazdów i dróg oraz pośrednich (przenoszenie zanieczyszczeń poprzez powietrze, gleby).

Najprostszymi i najczęściej stosowanymi urządzeniami do przejmowania
i odprowadzania wód deszczowych poza obszar pasa drogowego są rowy. Odpowiednie ukształtowanie oraz zastosowanie rowu może spowodować znaczne ograniczenie zanieczyszczeń. Do tego rodzaju urządzeń należą [5]:

- rów trawiasty bez dodatkowych zabezpieczeń,

- rów trawiasty z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci geowłókniny filtracyjnej ułożonej poniżej warstwy ziemi urodzajnej na warstwie piaszczystej,

- rowy z przegrodami (palisady drewniane z narzutem kamiennym, przegrody betonowe z regulatorami przepływu.

Innym rodzajem urządzeń mających na celu zmniejszenie i ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód są różnego rodzaju zbiorniki. Zadaniem zbiorników jest gromadzenie wód spływowych w celu ich późniejszego podczyszczenia oraz równomiernego i powolnego odprowadzenia do odbiornika. Do najczęściej stosowanych zbiorników należą [5]:

- Zbiorniki retencyjne – magazynują wody deszczowe tak, aby można je było odprowadzić do odbiornika w kontrolowany sposób, najczęściej
z mniejszym wydatkiem niż wynikałoby to ze swobodnego odpływu
z odwadnianej powierzchni.

- Zbiorniki retencyjno – infiltracyjne – funkcja podobna do zbiorników retencyjnych, z tą różnicą, że odprowadzanie i oczyszczanie ścieków deszczowych następuje w większości przypadków w obrębie samego zbiornika. Przez warstwę przepuszczalną dna i skarp ścieki deszczowe trafiają do gruntu lub do drenażu i dalej do odbiornika. Następuje w ten sposób oczyszczenie ścieków.

- Zbiorniki odparowujące (bezodpływowe) – zbiorniki retencyjne, których odpływ został zastąpiony parowaniem.

- Niecki infiltracyjne – zdrenowany system nieckowy o funkcji retencyjnej
i oczyszczającej o uszczelnionym podłożu. Służą do wstępnego oczyszczania wód bardziej obciążonych zanieczyszczeniami.

- Pasaże roślinne – obszary o uszczelnionym podłożu obsadzone roślinnością i wkomponowane, jako biotop, przez który przepływa woda, głównie w kierunku poziomym. Oczyszczenie następuje wskutek tlenowych
i beztlenowych procesów rozkładu, mechanicznie poprzez odfiltrowanie szkodliwych substancji w masie gruntu oraz chemicznego i fizycznego wiązania szkodliwych substancji na cząstkach gruntu.

Do urządzeń mających za zadanie wyeliminowanie lub ograniczenie zanieczyszczeń w ściekach opadowych należą [5]:

- Osadniki do podczyszczania wód deszczowych (lub roztopowych) – służą do wychwytywania części stałych (piasek, żwir) oraz zawiesin zawartych
w wodach deszczowych dopływających do urządzenia.

- Separatory produktów ropopochodnych – urządzenia przeznaczone do oddzielania lekkich zanieczyszczeń płynnych o gęstości mniejszej niż woda takich, jak oleje, benzyny itp.). Nie służą one do usuwania zawiesin.

- Rowy szczelne – rowy gruntowe, w których wykonano warstwę uniemożliwiającą lub ograniczającą w znacznym stopniu wsiąkanie wody opadowej w grunt. Stosowane na terenach szczególnie cennych przyrodniczo, o dużej wrażliwości, terenach ochrony ujęć wód pitnych.

Ochrona gleb

Gleba jako składnik środowiska ma zawsze bezpośredni bądź pośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska. Zanieczyszczenia z gleby mogą wnikać w sposób pośredni lub bezpośredni do ustroju człowieka. Zanieczyszczenia docierają do gleby dwoma drogami: spływu powierzchniowego oraz poprzez osiadanie zanieczyszczeń rozprzestrzeniających się w powietrzu. Do podstawowych metod minimalizujących skutki oddziaływania ruchu drogowego na gleby należą [5]:

- Zieleń izolacyjna – naturalna bariera biogeochemiczna, przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.

- Uprawa odpowiednio dobranych roślin na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

- Podniesienie pH i zawartości materii organicznej (wapnowanie gleby, dostarczenie odpowiedniej ilości substancji organicznej poprzez  stosowanie nawozów zielonych, przeorywanie słomy i resztek roślinności) oraz wykorzystanie preparatów rekultywacyjnych torfu.

dr inż. Janusz Bohatkiewicz

EKKOM Sp. z o.o.

 

Literatura:

 

[1] Bohatkiewicz J., Adamczyk J., Tracz M., Kokowski A., Przystalski A. i inni. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kraków, 2008.

[2] Tracz M., Bohatkiewicz J., Radosz. S., Stręk. J. Oceny oddziaływania dróg na środowisko. Część I i II – wydanie drugie rozszerzone i uaktualnione. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa, 1999 r.

[3] Tracz M., Bohatkiewicz J., Stręk. J. Wytyczne wykonywania ocen oddziaływania autostrad na środowisko. Część I i II. Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, 1998 r.

[4] Tracz M., Bohatkiewicz J. Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. Część I – wydanie trzecie rozszerzone i uaktualnione (wydanie nie zostało wydrukowane i nie było rozpowszechniane przez GDDP). Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych. Warszawa, 2001 r.

[5] Bohatkiewicz J., Piotrowska A. Wpływ dróg i ruchu drogowego i działalność ochronna. SITK. LI Techniczne Dni Drogowe. Międzyzdroje, 5-7 listopada
2008 r.

[6] Tracz M., Bohatkiewicz J. Uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB. Krynica, 16-21 września 2012 r.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.