Spis treści

Oddziaływanie akustyczne ruchu tramwajowego – przykłady pomiarów i analiz cz. IIOddziaływanie akustyczne linii tramwajowych na wnętrza budynków omówiono na podstawie wyników pomiarów akustycznych wykonanych w ramach opracowania pn.: „Pomiary hałasu od ruchu tramwajowego oddziałującego na wybrane budynki na ul. Nowowiejskiej w Warszawie” [9]. Pomiary te wykonano zgodnie z metodyką określoną w Polskiej Normie PN-87/B-02156 „Akustyka Budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach” [4].

Oddziaływanie akustyczne wybranych linii tramwajowych na wnętrza budynków

W czasie wykonywania pomiarów hałasu po analizowanej linii zlokalizowanej w ciągu ul. Nowowiejskiej w Warszawie odbywał się ruch tramwajów zgodny z obowiązującym rozkładem jazdy. Możliwe zatem było określenie poziomu hałasu dla najbardziej niekorzystnych 8 godzin pory dziennej i najbardziej niekorzystnej ½  godziny w porze nocy. Wyniki pomiarów można zatem bezpośrednio porównywać z wartościami dopuszczalnymi określonymi w Polskiej Normie PN-87/B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach” [5]. Należy natomiast zaznaczyć, iż pomiarów hałasu nie wykonywano od godz. 23:30 do godz. 5:00 z uwagi na fakt, iż w tym czasie nie odbywał się ruch tramwajowy po analizowanym odcinku linii – nie było zatem uzasadnione prowadzenie pomiarów akustycznych w tym czasie, ponieważ najbardziej niekorzystne ½ godziny pod względem oddziaływania akustycznego w porze nocy nie występowało w tym okresie czasu.
Pomiary równoważnego poziomu dźwięku wykonano wewnątrz dwóch lokali (mieszkań) w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych od strony badanego torowiska: przy ul. Nowowiejskiej 1/3 i przy ul. Nowowiejskiej 12/18.
Zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie [4] w każdym badanym pomieszczeniu zlokalizowano po trzy punkty pomiarowe (fot. 3). Mikrofony umieszczone były na statywach, na wysokości 1,2 m nad poziomem podłogi w odległości większej niż 1 m od ścian oraz większej niż 1,5 m od okien. Mikrofony pomiarowe ustawione były pionowo (skierowane membraną ku górze).
W czasie wykonywania pomiaru wszystkie drzwi i okna w badanych pomieszczeniach były zamknięte i nie przebywały w nich żadne osoby. Wszystkie urządzenia będące źródłami dźwięku, które mogły zakłócać pomiary zostały wyłączone. Pomieszczenia pomiarowe były umeblowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Fot. 3. Lokalizacja mierników poziomu dźwięku wewnątrz pomieszczenia mieszkalnego, w którym wykonywano pomiary hałasu

W tabl. 4 przedstawiono wyniki pomiarów hałasu wykonanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych analizowanych budynków (ul. Nowowiejska 1/3 oraz ul. Nowowiejska 12/18). Zgodnie z Polską Normą [4] wyniki pomiarów przedstawiono zaokrąglone do całych wartości dB, dla czasu odniesienia równego 8 najbardziej niekorzystnym godzinom pory dnia oraz ½ najbardziej niekorzystnej godziny pory nocnej.

Tabl. 4. Wyniki pomiarów poziomu dźwięku wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w sąsiedztwie ul. Nowowiejskiej w Warszawie

Analizując wyniki pomiarów hałasu wykonanych w dwóch wybranych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie należy stwierdzić, iż poziom dźwięku wewnątrz pomieszczeń przyjmuje w obu przypadkach niskie wartości (27 dB w porze dnia i 28 dB w porze nocy w mieszkaniu przy ul. Nowowiejskiej 1/3 oraz 27 dB dla pory dnia i 24 dB dla pory nocy w mieszkaniu przy ul. Nowowiejskiej 12/18). Wyniki tych pomiarów można bezpośrednio porównywać z wartościami dopuszczalnymi z uwagi na fakt, iż były one wykonywane w całym (normowym) przedziale czasu, w którym zgodnie z rozkładem jazdy odbywał się ruch tramwajowy. Porównując zmierzone wartości poziomu dźwięku z wartościami dopuszczalnymi określonymi w Polskiej Normie [5] można stwierdzić, że w obydwu badanych mieszkaniach nie został przekroczony dopuszczalny poziom dźwięku dla pory dnia (40 dB) oraz pory nocy (30 dB). Można zatem stwierdzić, że w tym przypadku ruch tramwajowy nie jest uciążliwy pod względem oddziaływania akustycznego zarówno dla środowiska zewnętrznego (rozdział 2), jak i na wnętrza budynków.

Analiza wpływu zastosowania wybranych rozwiązań konstrukcyjnych torowiska na ul. Mickiewicza w Warszawie w zakresie oddziaływania akustycznego

Na stan klimatu akustycznego w sąsiedztwie linii tramwajowych mają również wpływ rozwiązania konstrukcyjne torowiska. Na podstawie wyników analiz akustycznych wykonanych w opracowaniu pn.: „Ekspertyza na temat ograniczenia hałasu i drgań od ruchu tramwajowego na ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Warszawie” [7], wpływ zastosowania trzech różnych rozwiązań konstrukcyjnych torowiska na analizowanym odcinku linii tramwajowej, na warunki akustyczne.
Pierwszym z analizowanych rozwiązań był system EBS (produkowany przez firmę TINES S.A.). Jest to bezpodsypkowy system konstrukcji nawierzchni szynowej. Szyny są przytwierdzone do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub kompozytowych przy użyciu sprężystej masy zalewowej [10]. Dodatkowo, w rozwiązaniu tym zastosowana miała być zabudowa trawiasta wysoka (z trawą na poziomie nie przekraczającym główek szyn) oraz izolacja elektryczna szyn za pomocą profili przyszynowych z granulatu gumowego. Zastosowanie w konstrukcji torowiska izolacji szyn za pomocą profili z granulatu gumowego wpłynie na ograniczenie hałasu emitowanego przez ruch tramwajów o około 2 dB [7]. Dodatkowo zastosowanie powierzchni trawiastej o dużym współczynniku pochłaniania spowoduje dalszą poprawę stanu klimatu akustycznego związaną z pochłanianiem przez podłoże dźwięków emitowanych przez tabor tramwajowy. W sumie należy się spodziewać, przy zastosowaniu takich rozwiązań konstrukcyjnych, łącznej redukcji hałasu o około 4 dB.
Drugim rozwiązaniem konstrukcyjnym, analizowanym w ramach opracowania [7], jest system Rheda City, którego producentem jest firma RAIL ONE. Jest to konstrukcja bezpodsypkowa z zabudową trawiastą wysoką. Szyny rowkowe o profilu 60 R2 są, podobnie jak w poprzednim rozwiązaniu (EBS), izolowane elektrycznie za pomocą profili przyszynowych z granulatu gumowego, podpartych w sposób nieciągły z odstępem podpór szynowych 0,75 m. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w tym przypadku powinny spowodować podobną redukcję poziomu hałasu (około 4 dB) jak w przypadku systemu EBS.
Poniżej, na rys. 8 przedstawiono mapę imisji dźwięku po uwzględnieniu w modelu obliczeniowym redukcji hałasu wynikającej z zastosowania powyższych rozwiązań konstrukcyjnych. Obliczenia wykonano dla przypadku, w którym tramwaje poruszają się z prędkością 30 i 50 km/h.

a) dla pory dnia – prędkość tramwajów 30 km/h b) dla pory nocy – prędkość tramwajów 30 km/h
c) dla pory dnia – prędkość tramwajów 50 km/h d) dla pory nocy – prędkość tramwajów 50 km/h
Rys. 8. Mapa imisji dźwięku na terenach zlokalizowanych w sąsiedztwie linii tramwajowej
w ciągu ul. Adama Mickiewicza w Warszawie, stan prognozowany przy uwzględnieniu zastosowania
rozwiązań konstrukcji nawierzchni szynowych w systemie EBS i Rheda City

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.