Ochrona środowiska

Pomiary i analizy poziomu hałasu kolejowego - część 1Zjawisko generowania hałasu przez ruch pojazdów szynowych jest zagadnieniem niezwykle złożonym, ponieważ hałas ten jest emitowany przez wiele jednostkowych źródeł. Na jego wielkość wpływają m.in. prędkość z którą poruszają się pociągi, ich długość, stan torowiska czy lokalizacja torowiska względem istniejącego terenu.

Oceny wielkości poziomu hałasu emitowanego do środowiska można dokonać za pomocą specjalistycznych pomiarów lub obliczeń równoważnego poziomu dźwięku.

Przejścia dla zwierzątNegatywny wpływ dróg na środowisko jest faktem bezdyskusyjnym, jednak zły dobór elementów łagodzących czy kompensujących pogłębia tego skutki. Oddziaływanie drogi na środowisko jest znacznie większe w trakcie jej budowy czy przebudowy, niż już w samym okresie jej eksploatacji. Dlatego istotne jest, by inwestycja drogowa była dobrze logistycznie przygotowana. Ważne jest też uwzględnienie w harmonogramach robót cykli przyrodniczych, aby nie zakłócać na przykład okresów lęgowych ptaków czy migracyjnych zwierząt. Ponadto przygotowując inwestycję należy brać pod uwagę późniejsze jej użytkowanie w harmonii z otoczeniem przyrodniczym. Z tym jednak bywa różnie, krytyka ekologów w takich sytuacjach jest więc bezwzględna. Restrykcyjna jest też Komisja Europejska – każdy błąd czy zaniechanie może inwestora drogo kosztować.

Natura 2000 Część I - dyrektywa ptasia i siedliskowaEuropejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego. W sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym jest wdrażana od 1992 r. na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej [1], [2].

Państwa europejskie mając świadomość skutków rozwoju gospodarczego dla środowiska naturalnego od kilkudziesięciu lat podejmowały próby prawnego skoordynowania swoich wysiłków w ochronie przyrody. Jednym z pierwszych znaczących aktów określających międzynarodowe normy była Konwencja Ramsarska, odnosząca się do ochrony obszarów wodno-błotnych (1971 r.). Za nią przyszły inne, z których największe znaczenie mają Konwencja Bońska (1979 r.) i Berneńska (1982 r.).

Natura 2000 Część II - inwestycje a ochrona obszarówW Polsce problemy z prawidłowym prowadzeniem inwestycji w obszarach Natura 2000 skończą się, kiedy Komisja Europejska uzna wyznaczanie obszarów za zakończone oraz zostaną opracowane szczegółowe inwentaryzacje przyrodnicze i programy ochrony dla poszczególnych obszarów. Ostateczna lista obszarów ma być przesłana do KE do września tego roku.

Artykuł 6 dyrektywy siedliskowej stanowi, że państwa członkowskie UE dla specjalnych obszarów ochrony powinny zapewnić konieczne środki ochronne obejmujące - jeśli zaistnieje taka potrzeba - odpowiednie programy ochrony opracowane specjalnie dla tych terenów, bądź programy zintegrowane z innymi planami rozwoju oraz odpowiednie środki ustawowe, administracyjne lub umowne, odpowiadające ekologicznym wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I dyrektywy siedliskowej lub gatunków żyjących na tych terenach wymienionych w Załączniku II tej dyrektywy.

Modernizacja dróg a ochrona starych zadrzewieńSzpalery przydrożnych drzew, które mają po 100 i więcej lat, są swego rodzaju historycznym i przyrodniczym dziedzictwem. Są też przyczyną trudnych problemów. W trakcie ich długiego życia nastąpiły zdecydowane zmiany w uwarunkowaniach transportowych i motoryzacyjnych, zmieniło się też radykalnie podejście do ochrony środowiska.

Celem alei drzew i zadrzewienia wzdłuż ciągów komunikacyjnych było m.in. tworzenie naturalnych osłon przeciwwiatrowych, zatrzymywanie wód opadowych, oraz zatrzymywanie pyłów, oczyszczanie powietrza i wzbogacanie go w tlen [1]. Ponadto służyły one utrzymywaniu wilgotności powietrza, pochłaniały spaliny samochodowe i obniżały amplitudy temperatur w swoim otoczeniu. Obecność drzew również podnosiła walory estetyczne krajobrazu i sąsiadującej architektury. Dzisiaj nasadzenia drzew nadal służą tym samym celom, jednak równocześnie podejmuje się działania zapobiegające zagrożeniom, jakie mogą one wywoływać.

Dostosowane przepisy środowiskoweUstawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwzględniła zarzuty Komisji Europejskiej podniesione w ramach postępowania w sprawie o naruszenie przepisów dyrektywy 85/337/EWG (zmienionej dyrektywami 11/97/WE i 2003/35/WE).

Eliminacja dotychczasowych nieprawidłowości w przenoszeniu unijnych przepisów na grunt polskiego prawa były podstawową przesłanką wdrożenia tego nowego aktu prawnego. Na kształt i zapisy nowej ustawy złożyły się następujące grupy zagadnień:

  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (dotychczas uregulowane w art. 19–24a i art. 30 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 i Nr 111, poz. 708),