Ochrona środowiska

Wytyczne projektowania i stosowania przejść dla dzikich zwierząt cz. IIIPrzedstawiane w raportach OOS informacje dotyczące lokalizacji, parametrów i cech przejść dla zwierząt są zwykle zbyt ogólne dla jednoznacznej transpozycji do dokumentacji projektowej, wykonywanej w dużej skali kartograficznej. Powyższa sytuacja powoduje konieczność interpretacji nieścisłych zapisów dotyczących obiektów przeznaczonych dla fauny, przez projektantów niejednokrotnie nie posiadających odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie specyfiki obiektów ekologicznych.

Wytyczne projektowania i stosowania przejść dla dzikich zwierząt cz. IISzereg wytycznych i zaleceń odnoszących się do kluczowych elementów decydujących o skuteczności przejść dla zwierząt powstało w oparciu o „dobre praktyki” europejskie oraz dotychczasowe polskie doświadczenia.

Wytyczne projektowania i stosowania przejść dla dzikich zwierząt cz. IBudowa przejść dla zwierząt jest od wielu lat najważniejszą i obecnie powszechnie stosowaną metodą minimalizacji negatywnego oddziaływania dróg na dziką faunę. W Polsce odpowiednia liczba właściwie zlokalizowanych i zaprojektowanych przejść będzie decydująca dla utrzymania i rozwoju populacji dużych ssaków o najwyższych wymaganiach siedliskowych, takich jak wilka, rysia, żubra i łosia.

Decyzje KE w sprawie jakości powietrzaW grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska podjęła decyzje w sprawie wniosków Bułgarii, Polski i Wielkiej Brytanii o wydłużenie czasu potrzebnego na dostosowanie się do unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza. Wnioski dotyczyły czasowego zwolnienia w 97 strefach i aglomeracjach z unijnych norm jakości zanieczyszczenia powietrza niebezpiecznymi cząstkami pyłu, tzw. PM10. Decyzje KE dotyczyły także przesunięcia terminu osiągnięcia dopuszczalnych wartości dwutlenku azotu (NO2).

Natura 2000 już nie blokuje inwestycjiOd 14 miesięcy obowiązuje nowe prawo środowiskowe. Jak Ministerstwo Ochrony Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wykorzystały ten czas?

Stanisław Gawłowski, podsekretarz w Ministerstwie Ochrony Środowiska:
- Jesienią 2008 roku mieliśmy kilkadziesiąt postępowań Komisji Europejskiej przeciwko Polsce w sprawie dofinansowywanych z Brukseli inwestycji infrastrukturalnych. Pozwy dotyczyły nieprawidłowych ocen oddziaływania na środowisko lub ich braku. Byliśmy postrzegani jako niewiarygodny partner, który nie stosował obowiązującego prawa. Realnie groziło nam wstrzymanie inwestycji dofinansowywanych kwotą kilkuset milionów euro. W ekspresowym tempie musieliśmy przygotować projekt ustawy dostosowującej polskie prawo do unijnego. Te kilkanaście miesięcy od czasu wejścia jej w życie odmieniły rzeczywistość.

Carska Droga – dylematy projektu (II. Problemy inżynierskie)Warunki wykorzystania terenu, w tym i istniejącej drogi nie mogą być sprzeczne z ustalonymi programami ochrony terenów chronionych w obrębie których inwestycja ma być realizowana lub na które może oddziaływać pośrednio. Przedsięwzięcie Biebrzańska Via Turistica nie ma wariantu alternatywnego zarówno w trasie przebiegu, parametrach, jak i stosowanych technologiach robót.