Ochrona środowiska

Monitoring środowiska drogiWyniki prowadzonego do tej pory monitoringu środowiskowego obwodnicy miejscowości Piaski dla większości oddziaływań umożliwiają już wstępne określenie pojawiających się trendów.

Wyniki pomiarów zanieczyszczeń gleb

Gleby objęte badaniami wzdłuż obwodnicy miejscowości Piaski są położone na granicy pasa drogowego – pomiędzy terenami komunikacyjnymi (grupa C według rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi, Dz.U. Nr 165, poz. 1359) a terenami użytków rolnych (grupa B według wymienionego rozporządzenia).

Monitoring środowiska drogiAnalizę porealizacyjną, przegląd ekologiczny oraz monitoring środowiska zalicza się do grupy opracowań środowiskowych wykonywanych dla obiektów drogowych. Są one narzędziami kontroli zastosowanych rozwiązań ochrony środowiska. Przykładem tego rodzaju kontroli jest monitoring środowiska obwodnicy miejscowości Piaski. Badania trwają od września 2005 roku. Po pełnym roku kalendarzowym (2006) trwania monitoringu jego wyniki odniesiono do dopuszczalnych wartości rocznych.

Obowiązujące przepisy ochrony środowiska w UE oraz w Polsce wymagają nowoczesnego podejścia w projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych pod względem ochrony środowiska. Jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania w tym zakresie jest ochrona przed hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, skażeniem gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych. Wykonane obiekty mogą podlegać procesowi sprawdzenia w ramach analizy porealizacyjnej, przeglądu ekologicznego lub monitoringu środowiska.

Przejścia dla zwierząt w praktyceWspółczesna infrastruktura komunikacyjna oddziaływuje wszechstronnie na przyrodę terenów sąsiadujących. Intensywność, skala i ekologiczne znaczenie tego oddziaływania wynikają bezpośrednio z lokalizacji i liniowości inwestycji, przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz natężenia ruchu pojazdów.

Negatywne oddziaływania dróg można podzielić na:

a) bezpośrednie (oddziaływanie na osobniki i ich populacje), które powodują:

 • uniemożliwianie lub utrudnianie przemieszczania się zwierząt w poprzek drogi,
 • śmiertelność zwierząt w wyniku kolizji z pojazdami;

  Przejścia dla zwierząt w praktycePrzejścia dla zwierząt są najlepszym rozwiązaniem minimalizującym oddziaływanie inwestycji liniowych na populację zwierząt. Wskazania ich stosowania, problemy i błędy przedstawione w tym artykule, popełnione zostały na etapie projektowania i budowy tych urządzeń. Powodują one utrudnienia w wykorzystaniu przejść przez zwierzęta, co może powodować konieczność budowy nowych lub przebudowę istniejących.

  Przejścia dolne duże pod estakadą   

  Rozwiązanie tego typu polega na poprowadzeniu drogi nad powierzchnią terenu, na estakadzie, przy przekraczaniu poprzecznych, rozległych obniżeń terenu, związanych zwykle z ciekami wodnymi.

  Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrzaW krajach Unii Europejskiej około 350 tys. osób umiera każdego roku na choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. Aby zapobiec tej sytuacji w 2005 roku Komisja Europejska postulowała wprowadzenie dyrektywy, która zaostrzy aktualne przepisy w zakresie dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych w powietrzu. 

  Cel nowych restrykcji to zmniejszenie liczby zgonów nawet o 60 tys. w ciągu roku oraz ograniczenie wydatków na ochronę zdrowia. Ostatecznie, w grudniu zeszłego roku, Parlament Europejski złagodził część propozycji KE. Przyjęta dyrektywa zezwala, aby poziom koncentracji największych cząstek pyłów (PM10) wynosił 40 mikrogramów na metr sześcienny rocznie, począwszy od roku 2010. Natomiast maksymalny poziom koncentracji dziennej najbardziej szkodliwych pyłów o wielkości do 2,5 mikronów (PM2,5) ma wynosić 25 mikrogramów/m3.

  COPERT IIICOPERT to model i program komputerowy do prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza ze środków transportu drogowego. Powstał on pod patronatem i dzięki finansowaniu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.

  "Metodę prognozowania emisji zanieczyszczeń powietrza od pojazdów” opisuje program COPERT III, który może być wykorzystywany do szacowania emisji zanieczyszczeń powietrza dla dróg krajowych w różnych opracowaniach środowiskowych (raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne itp.).