Ochrona środowiska

Aspekty środowiskowe w praktyce budowy dróg (II) Realizacja inwestycjiPosiadanie wymaganych decyzji jest równoznaczne z zezwoleniem na realizację inwestycji. W trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nabywany jest też potrzebny teren. Pozostaje sprawa wykonania obowiązków wynikających z decyzji i zastosowania zapisów w praktyce.

W wielu decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach czy też zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej spotyka się zapisy o potrzebie wykonywania nadzoru przyrodniczego: w odniesieniu do określonych grup zwierząt np. płazów lub bez precyzowania szczegółowych zadań [3]. Zakres obowiązków jest również przedmiotem zamówienia inwestora [4, 6]. Do niedawna takie osoby zajmowały się wyłącznie elementami przyrody ożywionej, a pozostałe sprawy z którymi spotykamy się na budowie takie jak np. pylenie, zasady wykonywania robót czy odpady nie były przedmiotem ich zainteresowania. W tej chwili znacząco rozszerza się spektrum działań tego nadzoru, obejmując pełny przegląd spraw środowiskowych. Stąd też nadzór ten powinien być określany, mianem stosownym do przyjętej roli i adekwatnym do nazewnictwa ustawowego, jako nadzór środowiskowy.

Aspekty środowiskowe w praktyce budowy dróg (I) Etap dokumentacjiObecny okres to czas realizacji ogromnego programu dla rozwoju infrastruktury, w tym sieci dróg w Polsce, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Stanowi to nie tylko szansę dla zrównoważonego rozwoju kraju, ale także wyzwanie, aby sprostać potrzebom społecznym i obowiązującym wymogom przepisów prawa. W trakcie przygotowywania szeregu inwestycji zarządcy dróg musieli uporać się nie tylko z aspektami techniczno-finansowymi, ale także prawno-administracyjnymi, w których znaczącą a niekiedy pierwszoplanową rolę odegrały elementy środowiskowe.

Drogownictwo dla ekologii„Ekologia w drogownictwie – drogownictwo dla natury” tak hasłowo można ująć zagadnienia, wokół których w tej chwili koncentrują się wysiłki branży. Jak rzeczywiście drogownictwo, a dokładnie technologie nawierzchniowe, mogą zminimalizować negatywne oddziaływanie dróg na środowisko? O tym rozmawiamy z prof. Dariuszem Sybilskim, kierownikiem Zakładu Technologii Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, profesorem Politechniki Lubelskiej.

Aktualne problemy związane z hałasem drogowym cz. IIW większości przypadków za problemy związane z hałasem drogowym obwinia się przede wszystkim obowiązujące wartości dopuszczalne poziomu hałasu [9], jakie powinny zostać dotrzymane na granicy pasa drogowego. Przepisy UE nie określają jednolitych wartości dopuszczalnych hałasu na terenie całej UE - wartości te regulowane są przepisami poszczególnych krajów. Przepisy dotyczące hałasu w UE regulują przede wszystkim zagadnienia strategicznego podejścia do problemów hałasu drogowego, przed wszystkim cykliczne wykonywanie map akustycznych i programów ochrony przed hałasem [5,7,8] – tzw. długookresowa polityka w zakresie ochrony przed hałasem.

Aktualne problemy związane z hałasem drogowym cz. IDotychczasowe doświadczenia związane z procesem inwestycyjnym wskazują, że jednym z większych problemów w zakresie ochrony środowiska w otoczeniu dróg jest hałas drogowy. Powszechnie w środowisku drogowym uznaje się, że problem ten spowodowany jest zbyt restrykcyjnymi wartościami dopuszczalnego poziomu hałasu normowanego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. [9]. Wartości dopuszczalne hałasu w rzeczywistości stanowią znaczący problem, ale nie jedyny [12]. Problemy te w znacznej części wpływają na skuteczną i uzasadnioną ochronę przed hałasem.

W artykule przedstawiono problemy wpływające na prawidłowe podejście do problematyki hałasu drogowego. Jednocześnie podano ogólne propozycje zmian, jakie w opinii autorów powinny nastąpić w najbliższym czasie.

Warunkowa akceptacja hałasuPoznanie otoczenia i możliwość komunikacji z nim zapewniają człowiekowi zmysły. W odbiorze informacji i bodźców zewnętrznych ważną rolę przypisuje się słuchowi. Szacuje się, że słuch odpowiada za nawet 60 procent informacji, jakie pobiera człowiek z zewnątrz do właściwego funkcjonowania w środowisku. – O tę procentową wagę można się spierać, ale na pewno warto pamiętać, że widzimy tylko to co mamy przed sobą, a słyszymy wszystko co dzieje się wokół nas. Ponadto konstrukcja słuchu powoduje, że człowiek podatny jest na dźwięk w każdej chwili, a hałas praktycznie dokucza mu wszędzie, lecz najbardziej w mieszkaniu, gdzie odpoczywa i przebywa najdłużej – podkreśla dr hab. Janusz Kompała, profesor Głównego Instytutu Górnictwa, kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej w Zakładzie Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii GIG.