Ochrona środowiska

Warunkowa akceptacja hałasuPoznanie otoczenia i możliwość komunikacji z nim zapewniają człowiekowi zmysły. W odbiorze informacji i bodźców zewnętrznych ważną rolę przypisuje się słuchowi. Szacuje się, że słuch odpowiada za nawet 60 procent informacji, jakie pobiera człowiek z zewnątrz do właściwego funkcjonowania w środowisku. – O tę procentową wagę można się spierać, ale na pewno warto pamiętać, że widzimy tylko to co mamy przed sobą, a słyszymy wszystko co dzieje się wokół nas. Ponadto konstrukcja słuchu powoduje, że człowiek podatny jest na dźwięk w każdej chwili, a hałas praktycznie dokucza mu wszędzie, lecz najbardziej w mieszkaniu, gdzie odpoczywa i przebywa najdłużej – podkreśla dr hab. Janusz Kompała, profesor Głównego Instytutu Górnictwa, kierownik Laboratorium Akustyki Technicznej w Zakładzie Akustyki Technicznej, Techniki Laserowej i Radiometrii GIG.

Przygotowanie inwestycji drogowej w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska cz. IIŚwiatło mostu zostało zdefiniowane w art. 18 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, jako odległość między ścianami przyczółków, mierzona na poziomie miarodajnej rzędnej zwierciadła wody prostopadle do kierunku przepływu, zmniejszona o sumę grubości filarów na tym samym poziomie (często spotykane w operatach określenia „światło pionowe” nie znajduje uzasadnienia).

Przygotowanie inwestycji drogowej w aspekcie prawa wodnego i ochrony środowiska cz. IDroga jest inwestycją liniową, często kilkunasto- a nawet kilkudziesięciokilometrową. Jakkolwiek by ją lokalizować zawsze będzie w jakiś sposób kolidować z wodami powierzchniowymi lub oddziaływać na wody powierzchniowe, a niekiedy na wody podziemne. Można wyróżnić następujące zagadnienia, które występują na styku droga – woda i wymagają rozwiązań inżynierskich: ograniczanie terenów zalewowych, odcinanie swobodnego spływu wód powierzchniowych do rzeki, uszczelnianie terenu, zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych, przeprawy przez cieki wodne.

Planowanie przestrzenne a klimat akustyczny miasta (II)W praktyce planistycznej dąży się do ograniczenia uciążliwości hałasu poprzez eliminowanie źródeł hałasu. Najczęściej jest to zakaz lokalizacji lub dopuszczenie lokalizacji tylko określonej kategorii źródeł. Zakazy i nakazy dotyczą obszarów chronionych, najczęściej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. W obszarach tych dopuszcza się usługi i rodzaje działalności związane głównie z obsługą mieszkańców danego obszaru. W ramach osiedli tworzy się obszary koncentracji usług związane z projektowaną na poziomie Studium policentryczną strukturą przestrzenną miasta. Wykorzystuje się również konfigurację zabudowy, aby uzyskać w ten sposób efekt przesłaniania lub obniżenia uciążliwości hałasu.

Planowanie przestrzenne a klimat akustyczny miasta (I)Przepisy dają projektantom możliwość stosowania różnych narzędzi, pozwalających dość skutecznie chronić mieszkańców przed oddziaływaniem hałasu. Istnieje jednak szereg ograniczeń wynikających z zaburzenia ciągłości ochrony prawnej (utraty ważności planów sporządzonych przed dniem 1 stycznia 1995 r.) oraz zmiany systemu prawnego i transformacji gospodarki (w tym konstytucyjnej ochrony własności). W przypadku wyłączenia terenów z zabudowy lub istotnego ograniczenia prawa do zabudowy (np. ze względu na uciążliwość hałasu), mogą pojawić się roszczenia właścicieli i władających terenami, wnoszone na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozwiązania hydrofitowe w podczyszczaniu wód i ścieków z infrastruktury drogowej cz. IINależy dążyć do tego, aby wymagania kontrolne oraz eksploatacyjne obiektów oczyszczalni dla infrastruktury drogowej były możliwie jak najmniejsze i nie wpływało to na funkcjonowanie oczyszczalni. Nowatorskimi rozwiązaniami, które niewątpliwie potrafią sprostać trudnym warunkom eksploatacyjnym, jakie występują na obiektach infrastruktury drogowej, są oczyszczalnie hydrofitowe.

Istnieje kilka typów oczyszczalni hydrofitowych. W przypadku oczyszczalni przeznaczonej do oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych z MOP zastosowanie będą miały rozwiązania z przepływem podpowierzchniowym. Z uwagi na kierunek przepływu ścieków możemy tu wyróżnić oczyszczalnie oparte na złożu z przepływem poziomym lub pionowym (na rysunkach nr 1 i 2 ukazano przykłady konstrukcji obydwu rodzajów złóż). Niezależnie od typu złoża - konstrukcja oczyszczalni hydrofitowej jest dość podobna. Pierwszym stopniem oczyszczania jest zawsze osadnik. Zatrzymywane są w nim zanieczyszczenia ulegające sedymentacji (zawiesina mineralna oraz zawiesina organiczna).