edroga573Parlament Europejski sprzeciwił się zdecydowaną większością głosów rewizji europejskich dyrektyw – ptasiej i siedliskowej. WWF apeluje teraz do Komisji Europejskiej, aby poparła stanowisko Parlamentu w sprawie Natury 2000.

- Parlamet Europejski dał jasny sygnał, że sprzeciwia się propozycjom rewizji i osłabiania dyrektyw siedliskowej i ptasiej – mówi Piotr Nieznański z WWF Polska. – Debata i głosowanie miały związek z międzyokresowym przeglądem unijnej Strategii Bioróżnorodności, której celem jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do roku 2020. Żadne osłabianie prawodawstwa w zakresie ochrony przyrody w UE nie powinno mieć miejsca. Co więcej europosłowie podkreślili, że wspólnota europejska powinna dołożyć wszelkich starań, aby w pełni zrealizować zobowiązania wynikające z obu dyrektyw, siedliskowej i ptasiej. W swoim sprawozdaniu Parlament Europejski sprzeciwia się ewentualnej rewizji unijnych dyrektyw ptasiej i siedliskowej, argumentując, że prowadziłoby to do osłabienia ochrony prawnej i finansowania ochrony przyrody, co byłoby niekorzystne dla środowiska, dla ludzi i dla biznesu. Dyrektywy są również uważane za wystarczająco elastyczne, aby zapewnić, że rozwój gospodarczy i ochrona przyrody mogą iść w parze.
 
Zdaniem ekspertów aż 60% gatunków zwierząt i roślin oraz 77% ich siedlisk jest zagrożonych. Natomiast koszty związane z pogorszeniem stanu środowiska i zapobieganiem skutkom tej degradacji, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi wyceniane są na ponad 600 miliardów euro, w przypadku powodzi i zanieczyszczenia powietrza.

Źródło: WWF

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.