KA106694 viewPremier Mateusz Morawiecki powierzył Piotrowi Woźnemu funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”. Program ma na celu efektywną realizację jednej z najważniejszych deklaracji z grudniowego expose premiera Morawieckiego dotyczącej poprawy jakości powietrza, którym oddychają Polacy.

 

Będzie ono służyć również działaniom naprawczym, które Polska musi podjąć, aby uniknąć płacenia kar po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 lutego 2018 roku, który stwierdził, że Polska w latach 2007-2015 nie ustanowiła skutecznego systemu ochrony swoich obywateli przed zanieczyszczonym powietrzem.

Rada Ministrów 6 marca 2018 r. przyjęła i skierowała do prac parlamentarnych projekt ustawy regulującej kwestie obrotu paliwami stałymi, której celem jest definitywne usunięcie z palenisk polskich domów najbardziej szkodliwych paliwa w postaci mułów i flotokoncentratów. Zdecydowano także o wprowadzeniu świadectw jakości, które klienci otrzymywać będą od sprzedawców węgla, dostając w ten sposób po raz pierwszy pełną informację na temat wartości opałowej kupowanych paliw. Po zakończeniu rządowych prac nad tym projektem, mającym fundamentalne znaczenie dla jakości powietrza w Polsce, przyszedł czas na pełną koordynację aktywności wszystkich organów administracji centralnej oraz agend rządowych zajmujących się sprawami jakości powietrza.

Zadaniem pełnomocnika będzie zapewnienie koordynacji podejmowanych działań, tak aby w pełni zrealizować postulaty programu "Czyste Powietrze", jak również na bieżąco reagować na pojawiające się potrzeby optymalizacji tego programu. Pełnomocnik odpowiedzialny będzie również za kontynuację prac nad programem pilotażowym STOP SMOG. W ramach tego programu rząd będzie współpracować z 33 polskimi miastami umieszczonymi przez Światową Organizację Zdrowia na liście 50 miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, pomagając tym miastom przeprowadzić finansowaną ze środków publicznych termomodernizację budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych Polaków.

Doświadczenia wyniesione z programów pilotażowych wykorzystane zostaną dla potrzeb opracowania ogólnopolskiego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych, którego realizacja pozwoli na uzyskanie znaczących oszczędności w ilości energii zużywanej przez polskie gospodarstwa domowe oraz przyczyni się do radykalnej poprawy jakości powietrza w Polsce.

Zadaniem pełnomocnika będzie również przegląd i sformułowanie propozycji optymalizacji wydatkowania wszystkich środków publicznych dostępnych w perspektywie budżetowej 2014-2020. Wydatkowanie tych środków musi zostać sprowadzone do wspólnego mianownika i wspólnych reguł, tak aby środki dostępne w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, Regionalnych Programach Operacyjnych, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko czy też pozostające w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska pracowały na rzecz realizacji zintegrowanego programu poprawy jakości powietrza w Polsce. Doświadczenia te wykorzystane zostaną przy ustalaniu z Komisją Europejską zasad otrzymywania przez Polskę środków unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej 2021-2027.

Pełnomocnik będzie również odpowiedzialny za kontakt rządu z jednostkami samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli w sprawach dotyczących poprawy jakości powietrza, jak również za kontakty z organizacjami pozarządowymi, które są niezwykle ważnym partnerem w działaniach na rzecz naprawy powietrza w Polsce.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.