Spis treści

Planowanie przestrzenne a klimat akustyczny miasta (I)Przepisy dają projektantom możliwość stosowania różnych narzędzi, pozwalających dość skutecznie chronić mieszkańców przed oddziaływaniem hałasu. Istnieje jednak szereg ograniczeń wynikających z zaburzenia ciągłości ochrony prawnej (utraty ważności planów sporządzonych przed dniem 1 stycznia 1995 r.) oraz zmiany systemu prawnego i transformacji gospodarki (w tym konstytucyjnej ochrony własności). W przypadku wyłączenia terenów z zabudowy lub istotnego ograniczenia prawa do zabudowy (np. ze względu na uciążliwość hałasu), mogą pojawić się roszczenia właścicieli i władających terenami, wnoszone na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Występowanie obszarów, dla których brak jest planów miejscowych, przy jednoczesnym ograniczeniu do 12 miesięcy prawa do zamrożenia procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz możliwość skorzystania z zasady tzw. dobrego sąsiedztwa, powodują, że występują przypadki sankcjonowania niekorzystnych z punktu widzenia planowania przestrzennego lokalizacji budynków (np. lokalizacja budynku w pasie projektowanej w studium uwarunkowań drogi, przybliżanie zabudowy mieszkaniowej do terenów produkcji i składów, przekształcanie terenów przemysłowych na cele zabudowy mieszkaniowej itp.). W intencji dogonienia bardziej rozwiniętych krajów Europy pojawiły się również tzw. specustawy, co może powodować, że przedsięwzięcia realizowane w oparciu o te ustawy będą zakłócać ład przestrzenny, a tym samym prowadzić również do zwiększenia narażenia na oddziaływanie hałasu.

Do niekontrolowanego rozwoju zabudowy dochodzi również na gruntach rolnych (na obszarach nie objętych prawem miejscowym), które w miastach, z mocy ustawy uzyskały status gruntów budowlanych. Pomimo tak wielu ograniczeń, w praktyce planistycznej, wypracowano jednak szereg zapisów pozwalających respektować potrzebę ochrony przed hałasem i ograniczania emisji hałasu do środowiska.

Uwarunkowania prawne ochrony przed hałasem w planowaniu miejscowym

Punktem wyjścia do analizy możliwości ograniczenia uciążliwości hałasu w planach miejscowych jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.  150 tj. - dalej: ustawia), w której poprzez hałas rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz (art. 3. ). Zgodnie z art. 112 ustawy ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:
1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;
2) zmniejszanie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

W ustawie zamieszczone zostały dyspozycje dla sporządzających studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tymi dyspozycjami samorząd lokalny zapewnia warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, uwzględniając również potrzeby w zakresie ochrony przed hałasem (art. 72). Ponadto sporządzając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy) wymagane jest różnicowanie terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, przy uwzględnieniu wymagań określonych dla terenów (art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy):
a) pod zabudowę mieszkaniową,
b) pod szpitale i domy opieki społecznej,
c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
d) na cele uzdrowiskowe,
e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
f) na cele mieszkaniowo-usługowe.

Na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki społecznej lub budynki związane ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach. (art. 114 ust. 3 ustawy).

W odniesieniu do terenów produkcji i składów przewidziano możliwość tworzenia stref przemysłowych, w których zgodnie z art. 136a ustawy dopuszcza się przekraczanie standardów emisyjnych. Strefy mogą być powoływane również po uchwaleniu planu miejscowego. Jeśli dotrzymanie standardów emisyjnych nie jest możliwe, to obok stref przemysłowych możliwe jest także wyznaczenie obszaru ograniczonego użytkowania, jest to jednak tryb wyłączony z procedury stanowienia prawa miejscowego. W praktyce obszar ograniczonego użytkowania jest już wyznaczony lub obowiązek jego utworzenia dla określonego zakładu lub innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę.

Generalnym założeniem i warunkiem przyjmowanym na etapie sporządzania projektu planu miejscowego jest (zgodnie z art. 144. ust. 2 ustawy) spełnianie przez instalacje standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny (instalacja - rozumie się przez to: a) stacjonarne urządzenie techniczne, b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję).

Komentarze  
Gość
+1 #1 Gość 2012-03-26 00:54
proszę o wskazanie skutecznej metody zabezpieczenia przed hałasem w miejscowym planie terenów mieszkaniowych bezpośrednio sasiadujących z terenem składów i produkcji.
Została podjęta uchwała o przystąpieniu do opracowania planu dla terenu sąsiadującego z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z przeznaczeniem pod produkcję i składy.Miszkańcy nie mogą liczyć na rozwagę władz.Muszą się zmierzyć z tzw. władztwem planistycznym forującym przedsiębiorcę.
Sprawa b.pilna.
Z góry dziękuję.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.