Spis treści

Przykłady zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Przykłady stosowania rozwiązań (nakazów, dopuszczeń i zakazów) można znależć w każdym planie miejscowym.

Przykład:

Plan miejscowy Dąbie - Lotnisko
§ 44. Teren elementarny
D.D.1038.U,UC,MW
Ustalenia funkcjonalne:
1) Przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalizacji wielko powierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz z dopuszczeniem wprowadzenia lokali mieszkalnych (centrum usługowe o znaczeniu ogólno miejskim i regionalnym z apartamentami mieszkalnymi)

3) Na obszarze w granicach prognozowanego oddziaływania akustycznego lotniska powyżej 55 dB, oznaczonym na rysunku planu, zakazuje się lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;
4) Zabudowę i zagospodarowanie terenu kształtuje się w sposób przeciwdziałający rozprzestrzenianiu się hałasu od strony lotniska w kierunku terenów usługowo-mieszkaniowych położonych na południe od ul. Hangarowej (poza granicami planu);
5) Zabudowę realizuje się z zastosowaniem rozwiązań technicznych eliminujących przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;

Ponieważ opisywanie poszczególnych rozwiązań wymagałoby również opisu lokalnych uwarunkowań, a same opisy nie byłyby wystarczająco klarowne, ograniczono się do przywołania jako przykładu, rozstrzygnięć planistycznych zastosowanych w obowiązującym planie miejscowym ”Dąbie – Lotnisko”. W punkcie trzecim ustaleń dla terenu elementarnego D.D.1038.U,UC,MW dokonuje się wyraźnego rozgraniczenia terenów uciążliwych - izolacja źródeł hałasu (zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi), w punkcie czwartym nakazuje się kształtowanie zabudowy w sposób chroniący zabudowę mieszkaniową - kształtowanie strefy propagacji fali akustycznej (np. ekrany, zieleń izolacyjna, ekranujące oddziaływanie obiekty usługowe itp.), wreszcie w punkcie piątym nakazuje się stosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych w miejscu dotarcia fali akustycznej.

Wnioski i zalecenia odnoszące się do ochrony przed hałasem w planowaniu przestrzennym

Na podstawie analizy stosowanych narzędzi planistycznych można zaproponować: schemat oceny oddziaływań i ograniczania uciążliwości hałasu w procedurze stosowania prawa miejscowego.

W celu eliminacji źródeł (minimalizacji oddziaływania źródeł) należy:
1/ dokonać identyfikacji źródeł hałasu,
2/ przeprowadzić analizę oddziaływania i możliwości ograniczenia emisji,
3/ opracować wytyczne do projektowania.

W obszarze propagacji fali akustycznej należy:
1/ dokonać analizy istniejącego zagospodarowania i warunków akustycznych,
2/ wytypować tereny przeznaczone do ochrony, utworzenia stref ciszy, stref przemysłowych itp.,
3/ opracować wytyczne do ksztaltowania zagospodarowania w sposób ograniczający oddziaływanie hałasu,
4/ wyznaczyć tereny, obiekty lub infrastrukturę, dla których konieczne jest zastosowanie barier akustycznych oraz pasów ochronnych lub przestrzeni otwartych.

W obszarze dotarcia fali akustycznej należy:
1/ dokonać analizy istniejącej zabudowy pod kątem ochrony przed hałasem,
2/ uzgodnić z konserwatorem zabytków możliwość wprowadzenia nakazów dotyczących konstrukcji i elewacji budynków istniejących i nowoprojektowanych,
3/ opracować wytyczne do projektowania.

W sytuacjach konfliktów interesów proponuje się dokonywanie rozstrzygnięcia z wykorzystaniem specjalistycznych analiz rozprzestrzeniania hałasu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.