edroga067- Informacja o środowisku jest nam potrzebna nie tylko ze względu na wiedzę, ale także do podejmowania właściwych decyzji - stwierdził minister środowiska Maciej Grabowski podczas otwarcia konferencji „Środowisko Informacji”, której druga edycja odbyła się w dniach 7-8 października w Warszawie.

- Dane, informacje, zasoby i bazy, które nam dostarczają wiedzy o stanie przyrody, o skażeniach, o jakości powietrza i wód pozwalają na lepsze planowanie, podejmowanie decyzji, przeciwdziałanie z wyprzedzeniem negatywnym zjawiskom w środowisku, ale też są kluczowe przy podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz życia codziennego – powiedział minister Grabowski.
 
Szczególnie ważne jest to teraz, kiedy coraz bardziej będziemy odczuwać skutki zmiany klimatu. Skuteczna adaptacja do tego procesu wymaga dobrej jakościowo informacji.

- W ostatnich latach największy skok z tym zakresie zrobiliśmy w ochronie przeciwpowodziowej: mamy nowe mapy ryzyka zagrożenia przeciwpowodziowego czy Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami  – dodał Maciej Grabowski. – Druga sfera, która jest dla nas w ministerstwie bardzo istotna to poprawa jakości powietrza i jego monitoring. Wiemy, że stan naszego powietrza nie jest najlepszy, a poprawa przebiega zbyt wolno, dlatego 1 października przyjęliśmy Krajowy Program Ochrony Powietrza, w którym monitoring i dzielenie się informacją o jakości powietrza jest istotnym elementem.

Informacje o stanie powietrza są dostępne za pośrednictwem Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, natomiast resort chce podnieść jej jakość i sposób komunikacji.  

- Corocznie w Polsce powstaje około kilkunastu tysięcy raportów oceny oddziaływania na środowisko – powiedział Piotr Otawski, Główny Konserwator Przyrody. – Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko już jest na etapie pilotażu i wkrótce powinna zostać udostępniona zarówno organom administracji, jak i całemu społeczeństwu.

Czy jednak cała zgromadzona wiedza o środowisku jest wykorzystywana? Aby skutecznie wykorzystać potencjał tych informacji, muszą być one wystandaryzowane, agregowane, odpowiednio udostępniane. Należy także wykluczyć wielokrotne zbieranie tych samych lub podobnych informacji przez różne podmioty oraz umożliwić optymalizację sposobu zbieranie i zakresu tych informacji.
 
Znowelizowana ostatnio ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadziła m.in. obowiązek przekazywania, wraz z raportem oceny oddziaływania na środowisko, wyników inwentaryzacji przyrodniczej, rozszerzony został zakres możliwości prezentowania danych oraz poszerzenia funkcjonalności bazy danych o informacje z inwentaryzacji przyrodniczych.

***
 
Konferencja „Środowisko Informacji” to spotkanie specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem danych i informacji o środowisku i jego ochronie. W drugiej edycji kontynuowany był temat dostępu i korzystania z informacji o środowisku i jego ochronie przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych. W programie konferencji uwzględniono tematykę interesującą dla inwestorów, przedstawicieli branży turystycznej, urbanistycznej czy ubezpieczeniowej, a także urzędników, prawników i naukowców.

W ciągu dwóch dni (7-8 października) odbyło się siedem sesji: plenarna, pięć tematycznych (oceny oddziaływania na środowisko, monitoring, przegląd zasobów bazodanowych o środowisku, wykorzystanie technologii w pozyskiwaniu danych o środowisku oraz wykorzystanie danych o środowisku), a także warsztaty komputerowe. Dało to w sumie ponad 70 wystąpień odbywających się równolegle w jednym czasie, ale w kilku salach Centrum Nauki Kopernik.

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.