edroga192W Polsce dopuszczalny poziom pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 (wartość średniodobowa) oraz 40 µg/m3 (wartość średnioroczna). Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, już w przypadku ryzyka przekroczenia tego poziomu wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego powinien niezwłocznie powiadomić społeczeństwo o tym fakcie oraz poinformować właściwe organy o konieczności podjęcia stosownych działań.

Od 2012 r. w polskim prawie, oprócz poziomu dopuszczalnego dla pyłów PM10, funkcjonują jeszcze poziom informowania (200 µg/m3) oraz poziom alarmowy (300 µg/m3). Już w przypadku wystąpienia (ryzyka) przekroczenia poziomu dopuszczalnego istnieje obowiązek poinformowania społeczeństwa o tym fakcie, przygotowania przez właściwe organy administracji samorządu terytorialnego programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych oraz podjęcia działań wynikających z obu dokumentów. Jest to znacząca zmiana względem poprzedniego porządku prawnego, kiedy dopiero dla poziomu alarmowego (200 µg/m3) istniał obowiązek podjęcia działań krótkoterminowych.

Różna wartość poziomu alarmowego w różnych krajach UE (w niektórych z nich poziom alarmowy to już 80-100 µg/m3) wynika z faktu, że przepisy unijne (dyrektywa 2008/50/WE) w odniesieniu do pyłów drobnych PM10 przewidują jedynie poziom dopuszczalny (50 µg/m3 oraz 40 µg/m3), nie określają natomiast poziomu alarmowego.

Źródło: MŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.