Spis treści

Problemy ochrony przed hałasemWedług danych Światowej Organizacji Zdrowia odnoszących się do państw tzw. starej piętnastki około 40 procent populacji miast żyje pod presją nadmiernego hałasu. W Polsce te dane potwierdzają analizy, jakie wykonano dla Krakowa. W stolicy Małopolski dokuczliwy hałas odczuwa znaczna część (około 40%) mieszkańców miasta: w ciągu doby na hałas powyżej 55 dB narażonych jest ponad 300 tys. osób, a na hałas powyżej 65 dB ponad 100 tys. osób.

Podobna sytuacja panuje w osadach położonych wzdłuż dróg zamiejskich. Dane z map hałasu wykonanych w 2007 roku dla odcinków dróg krajowych o łącznej długości 1,5 tys. km wskazują, że około 120 tys. osób mieszkających w ich sąsiedztwie jest narażona na emisję hałasu powyżej 65 dB, natomiast 300 tys. na emisję powyżej 55 dB.

Przepisy Unii Europejskiej oraz implementowane regulacje w polskim prawodawstwie nakładają szereg obowiązków, jakie należy spełnić w dotrzymaniu standardów hałasowych. Jednak jak uzyskać komfort akustyczny w otoczeniu dróg jeśli przyjęto w naszym prawie wartości dopuszczalnego hałasu na poziomie niemal nie do spełnienia? Czy ekrany akustyczne są jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji? Czy stać nas finansowo na ekranowanie wszystkich, bez wyjątku, szlaków komunikacyjnych? Te problemy stały się jednymi z zasadniczych zagadnień Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona Środowiska i Estetyka a Rozwój Infrastruktury Drogowej” (Kazimierz Dolny, 7-9 października 2009 r; patrz.: Ochrona środowiska w drogownictwie ). Wprowadzeniem do tej problematyki w zakresie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych był wykład inauguracyjny prof. Mariana Tracza, przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji. Stronę analiz związanych z oddziaływaniem hałasu i praktykę wdrażania programów ochrony przed hałasem przedstawił dr Janusz Bohatkiewicz, sekretarz Komitetu Naukowego.

Mapy akustyczne

Problem hałasu komunikacyjnego już dawno został dostrzeżony przez Unię Europejską jako jeden z istotnych, którego rozwiązanie warunkuje jakość życia oraz zdrowia ludzi. W dokumencie Green Paper z 1996 roku zapisano, że nie wolno dopuścić do emisji hałasu wielkości 85 dB, należy powstrzymać przed powiększaniem się obszarów o hałasie w przedziale 55-65 dB, a poziom hałasu nie powinien przekraczać 65 dB. Te zapisy stały się podstawą uregulowań wprowadzonych dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. L 189 z 18 lipca 2002 r.).

Polskie przepisy ochrony przed hałasem

Europejska dyrektywa z 2002 roku w sprawie ocen i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, tzw. dyrektywa hałasowa, zobowiązuje do wykonywania map akustycznych i programów (planów) ochrony przed hałasem zawierających działania naprawcze, które ograniczą hałas komunikacyjny i umożliwią dotrzymanie jego wartości dopuszczalnych. Chodzi o to, by mieszkańcy miast czy osiedli mieli odpowiedni komfort akustyczny. Przy tym unijna dyrektywa zakłada, że polityka walki z hałasem jest procesem długoterminowym, związanym z wypełnieniem szeregu działań  i sporządzeniem wielu dokumentów.

Opracowanie map akustycznych jest właśnie jednym z tych obowiązków. W 2007 roku została udostępniona ich pierwsza edycja, wykonana dla dróg krajowych przez Katedrę Budowy Dróg i Inżynierii Politechniki Krakowskiej.

Mapy akustyczne

Mapy stanowią rzetelną bazę informacji na temat warunków akustycznych w otoczeniu najbardziej obciążonych ruchem odcinków dróg krajowych. Są one również podstawą tworzenia programów ochrony przed hałasem oraz punktem odniesienia do wykonania w przyszłości kolejnych analiz w tym zakresie. – Czy potrafimy wykorzystać tak bogatą bazę informacji w projektowaniu dróg i we właściwym doborze rozwiązań służących ochronie przed hałasem? Czy zdobyte doświadczenia z wykonania pierwszej edycji map akustycznych zostaną odpowiednio przełożone na założenia do pomiarów hałasu w drugiej edycji tego zadania? – prof. Marian Tracz pytał podczas inauguracyjnego wystąpienia na konferencji w Kazimierzu.

Kolejna edycja pomiarów hałasu i wykonania map akustycznych (edycja lat 2012-2013) nastąpi już wkrótce. Obejmie ona w większym niż dotychczas zakresie trasy komunikacyjne. W nowej edycji analizom poddane zostaną odcinki o łącznej długości dziesięciokrotnie dłuższej, czyli badaniem zostanie ojętych prawie 15 tys. km dróg krajowych.

Obowiązek wykonania map akustycznych dotyczy również miast. W pierwszej edycji pomiarów (lata 2007-2008) musiały dokonać tego miasta o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys. W nowej edycji obowiązek ten obejmie również miasta powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dla dróg zamiejskich z reguły pomiary dotyczą wyłącznie hałasu drogowego, natomiast pomiary w przypadku miast są dużo bardziej skomplikowane. W miastach jest bowiem więcej źródeł hałasu. Na hałas drogowy nakładają się tramwajowy, kolejowy, lotniczy oraz przemysłowy.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.