Spis treści

Prognoza oddziaływania drogowego programu na środowiskoWdrożenie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymaga strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny jest prognoza oddziaływania na środowisko. Procedury stąd wynikające zostały dopełnione, a ich efektem jest dokument wskazujący, że poszczególne zadania ujęte w Programie należy realizować w sposób jak najmniej szkodzący w środowisku. Sposób ten musi być wnikliwie przeanalizowany na etapie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych  na lata 2011-2015 została przygotowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy z ekspertami i przedstawicielami ekologicznych organizacji pozarządowych. Od sierpnia do końca września ubiegłego roku GDDKiA przeprowadziła konsultacje społeczne, które polegały na udostępnieniu dokumentu na jej stronie internetowej oraz na zorganizowaniu jednodniowych spotkań w podziale na poszczególne regiony kraju. Ostatnie formalne spotkanie konsultacyjne miało miejsce 4-5 stycznia br.

Zadania ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zostały podzielone w opracowanej prognozie oddziaływania na trzy grupy w zależności od stopnia zaawansowania ich przygotowania i realizacji:

  • GRUPA I – zadania realizowane,
  • GRUPA II – zadania przygotowywane (posiadające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ale nie posiadające zezwoleń na realizację inwestycji),
  • GRUPA III – zadania na etapie studialnym (nie posiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i z zastosowaniem odpowiednich metod oceny dokonane zostało rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015 oraz określono jego oddziaływania na te rozpoznane elementy środowiska. Jednocześnie dokument przedstawia rozwiązania, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań Programu.

Zadaniem procedury oceny strategicznej i opracowania dokumentu prognozy była odpowiedź na pytania: Czy należy realizować Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 (czy nie szkodzi on środowisku na tyle, że może być realizowany)? A jeśli tak, to w jaki sposób należy go realizować?

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie pierwsze przeprowadzono analizy porównawcze oddziaływania sieci drogowej po realizacji Programu oraz sieci obecnie funkcjonującej, bez realizacji zadań ujętych w Programie. Analizy te wykonano dla roku 2020, czyli roku, w którym zakończy się realizacja wszystkich zadań ujętych w Programie – zarówno tych, które w ramach Programu są przewidziane do realizacji, jak i tych, dla których przewiduje się tylko wykonanie dokumentacji projektowej (przygotowanie). Analizy wykonano w zakresie:

  • oddziaływania sieci drogowej na klimat (globalne ocieplenie) - poprzez analizę emisji dwutlenku węgla CO2, tlenku węgla (CO), metanu (CH4) oraz podtlenku azotu (N2O),
  • oddziaływania sieci drogowej na eutrofizację środowiska glebowego - poprzez analizę emisji tlenków azotu NOx,
  • oddziaływania sieci drogowej na zakwaszenie środowiska glebowo-wodnego - poprzez analizę emisji tlenków azotu NOx, tlenków siarki SOx oraz amoniaku (NH3),
  • zużycia energii nieodnawialnej - poprzez analizę zużycia paliw,
  • produkcji ścieków opadowych i roztopowych - poprzez analizę wielkości powierzchni szczelnych, na których takie ścieki są wytwarzane,
  • oddziaływania na klimat akustyczny poprzez oszacowanie powierzchni terenów zamieszkania, gdzie na skutek realizacji sieci drogowej pogorszeniu ulegnie stan klimatu akustycznego oraz populacji narażonej na ponadnormatywny poziom hałasu,
  • oddziaływania na korytarze migracyjne zwierząt poprzez analizę efektu barierowego kreowanego przez istniejący układ drogowy.

W ramach poszukiwania odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób realizować Program?” przeanalizowano proponowane przebiegi poszczególnych ciągów drogowych i wnioskowano o akceptację proponowanego wariantu lub też potrzebę jego zmiany (poszukiwania innych wariantów).

Szczegółowe analizy wykonano dla inwestycji, które posiadają wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – tzw. II grupy. Dotyczyły one w przeważającej mierze aspektów oddziaływania na przyrodę ożywioną, a w szczególności na obszary Natura 2000, gdyż stwierdzenie znaczącego oddziaływania na taki obszar automatycznie przesądzało o odrzuceniu wariantu, chyba że udowodniono, że nie  istnieją warianty nie oddziałujące znacząco.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.