edroga335Rada nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odmówiła współfinansowania projektu zintegrowanego LIFE, realizowanego przez Województwo Małopolskie wraz z 44 partnerami. Władze województwa zamierzają jednak walczyć o realizację projektu LIFE, mimo braku dofinansowania z NFOŚiGW. W budżecie projektu brakuje obecnie ponad 20 mln zł. Część tych kosztów pokryją partnerzy, którzy zadeklarowali swój udział w LIFE i zwiększenie udziału finansowego.

- Nie rozumiemy decyzji NFOŚiGW tym bardziej, że nie ma żadnych przesłanek merytorycznych stojących za tą decyzją. Nie spodziewaliśmy się, że jest jakiekolwiek zagrożenie dla realizacji projektu - komentował marszałek Jacek Krupa. - Projekt województwa małopolskiego został uznany przez Komisję Europejską za najlepszy ze wszystkich zgłoszonych 39 projektów zintegrowanych i otrzymał najwyższą ocenę - przypomniał marszałek.

NFOŚiGW już w 2014 roku przygotował program priorytetowy, w ramach którego zakładał współfinansowanie potencjalnych polskich projektów w wysokości do 30%. NFOŚiGW, po szczegółowej ocenie i analizie małopolskiego projektu, zadeklarował współfinansowanie w wysokości 20 mln zł już w kwietniu 2015 r. Pozytywną decyzję o dofinansowaniu podjął również zarząd NFOŚiGW w grudniu 2015 r, jednak wymagała ona potwierdzenia ze strony rady nadzorczej. Współfinansowanie ze strony NFOŚiGW zapewniało pełny budżet projektu i było niezbędnym elementem wniosku złożonego przez Województwo Małopolskie do Komisji Europejskiej. Małopolski projekt LIFE został oceniony jako najlepszy spośród 39 zgłoszonych z całej Unii Europejskiej i jako jeden z 6 został wybrany do dofinansowania przez Komisję Europejską.

Ostatnia decyzja NFŚiGW oznacza, że realizacja projektu LIFE w Małopolsce jest obecnie poważnie zagrożona. Partnerzy projektu będą musieli ponieść wyższe koszty jego realizacji. Obecnie 28 partnerów (w tym 22 gminy) potwierdziło udział w projekcie, 17 partnerów (w tym 16 gmin) wycofało się.

Przyszłość projektu będzie uzależniona również od wyniku negocjacji z Komisją Europejską co do możliwości modyfikacji zakresu projektu, partnerów i zaplanowanych działań. Te uzgodnienia mogą być jednak trudne, gdyż założeniem projektów zintegrowanych jest szerokie działanie na dużym obszarze i przy dużym zaangażowaniu wszystkich partnerów.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.