IMG 3799Projektowanie i budowanie przepustów i przejść dla zwierząt nie jest proste. Należy włożyć w to wiele wysiłku, aby spore nakłady finansowe i interwencja w ekosystem, nie zostały zmarnowane. Te obiekty muszą spełniać wszystkie wymogi, aby zwierzęta chciały z nich korzystać. W przeciwnym wypadku ogromne koszty związane z realizacją takiej inwestycji, a później kilkudziesięcioletnie jej utrzymywanie, są niepotrzebnym marnotrawstwem.

 

Ten temat wymaga zatem ścisłej współpracy inżynierów budownictwa oraz przyrodników. Tylko ich połączone wysiłki mogą sprawić, że spełnione zostaną oczekiwania dotyczące budowy nowych dróg i sieci kolejowych oraz coraz wyższe standardy ochrony środowiska. To główny powód, dla którego w Krakowie odbyła się XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna Przepusty i Przejścia dla Zwierząt.

Konferencje z tego cyklu odbywają się od dwudziestu lat. Przedstawiciele branży drogowo-mostowej spotykają się, aby wymieniać doświadczenia, dyskutować nad aktualnymi problemami branży oraz poznawać nowoczesne rozwiązania stosowane podczas budowy obiektów inżynierskich.

Na spotkaniu poruszona została tematyka opublikowanego przez IBDiM raportu dotyczącego analizy efektywności przejść dla zwierząt dziko żyjących na drogach publicznych, stanowiącego bazę wyjściową do optymalizacji budowanych przejść dla zwierząt w aspekcie ponoszonych kosztów inwestycji drogowych. Konferencja była okazją do omówienia propozycji stworzenia nowych wytycznych i zaleceń, dotyczących przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.

Dwudniową konferencję (11-12 grudnia) poprzedziły warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Wydarzenie odbyło się w nowoczesnej i komfortowej multimedialnej sali w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Odbyły się 4 sesje, w tórych wygłoszono 16 referatów.

Wnioski, które uczestnicy zgłosili podczas ożywionych dyskusji, mają zostać opracowane w konferencyjnej publikacji, ale także wysłane do resortów środowiska i infrastruktury. Część z nich dotyczyła:
- pilnego opracowania katalogu typowych konstrukcji przejść dla zwierząt,
- wydzielenia specjalnego funduszu na infrastrukturę ochrony środowiska,
- uporządkowania i ujednolicenia definicji przepustów i przejść dla zwierząt,
- uporządkowania sposobów pomiarów migracji zwierząt przez przejścia,
- opracowaniae wytycznych projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt z uwzględnieniem interdyscyplinarnej wiedzy,
- ograniczenia do minimum karczowanie lasów przy budowie przejść dla zwierząt,
- lokalizowania przejść górnych nad ciągami komunikacyjnych budowanymi w wykopie,
- prawnej ochrony przejść dla zwierząt,
- ustalenia ścieżki postępowania w przypadku potrzeby ochrony kolejnych gatunków itd.

Portal edroga.pl był patronem medialnym konferencji.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.