zbOdbudowa zalewu w Sielpi, budowa zbiornika małej retencji w Radoszycach i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Ostrowca Świętokrzyskiego – to trzy duże zadania wybrane do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach konkursu na projekty związane z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych. Zarząd Województwa przekaże na te inwestycje prawie 54 miliony złotych.


Konkurs realizowany był w ramach działania pn. „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” RPOWŚ na lata 2014 – 2020. Do dyspozycji potencjalnych wnioskodawców Zarząd Województwa postawił kwotę ponad 74 miliony złotych. Do konkursu wpłynęły 3 projekty i wszystkie one przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując minimalną wymaganą liczbę punktów, konieczną do uzyskania dofinansowania z RPO. Ze względu na to, że wielkość konkursowej alokacji pozwala na dofinansowanie wszystkich trzech projektów, obradujący pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa Zarząd Województwa zdecydował dzisiaj o przekazaniu w sumie 53 mln 956 tys. złotych dotacji na realizację zgłoszonych zadań. Pieniądze trafią do gminy Końskie na odbudowę zbiornika wodnego w Sielpi (dotacja 24 mln 813 tys. zł), gminy Radoszyce na
realizację projektu pn. „Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika małej retencji w Radoszycach” (13 mln 392 tys. zł) oraz do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Ta marszałkowska jednostka realizować będzie zadanie związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminy Bodzechów. Polegać ono będzie na regulacji rzeki Modły oraz wykorzystaniu istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego przyjmującego falę powodziową (będzie to tzw. suchy zbiornik przeciwpowodziowy). Na realizację tego przedsięwzięcia ŚZMiUW otrzyma 15 mln 750 tys. złotych.

Źródło: Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.