P4080046W Krakowie zanotowano poważne przekroczenie 24-godzinnego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 (powyżej 200 µg/m3 na stacjach pomiarowych w Alei Krasińskiego i Nowej Hucie) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. 6 listopada w mieście obowiązuje II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Prezydent Jacek Majchrowski zlecił Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu podjęcie działań, które ograniczą wjazdu samochodów powyżej 3,5 tonu do centrum miasta, w obrębie drugiej obwodnicy. Jacek Majchrowski zaapelował też do mieszkańców o korzystanie w ciągu kilku najbliższych dni z komunikacji miejskiej i pozostawienie samochodów prywatnych na parkingach.

Prezydent prosi także o zwrócenie uwagi na jakość spalanego węgla w piecach domowych oraz zaprzestanie spalania w nich odpadów oraz drewna. Mieszkańcy Krakowa w najbliższych dniach nie powinni też palić liści na działkach.

Straż Miejska została zobowiązana do podjęcia wzmożonych kontroli domowych palenisk.

Zalecenia dla mieszkańców

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
- unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
- ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
- osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
- śledzić informacje na stronie www.malopolska.pl/powietrze o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.