edroga149Na ostatnim lipcowym posiedzeniu Sejmu, posłowie rozpatrzyli senackie poprawki do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Nowelizacja zawiera przepisy mające usprawnić przygotowanie inwestycji drogowych i wykorzystywanie przeznaczonych na nie funduszy UE na lata 2014-2020.

Ustawa wydłuża z 4 do 6 lat termin obowiązywania tzw. decyzji środowiskowych. Okres ten będzie mógł zostać przedłużony o kolejne 4 lata, jeśli przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, a warunki jego realizacji nie ulegną zmianom.

Zgodnie z nowelizacją możliwa będzie też zmiana decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bez konieczności zmiany decyzji środowiskowej. Ustawa ma również przyspieszyć procedury administracyjne związane z przygotowaniem oraz prowadzeniem badań geologicznych i archeologicznych w przypadku inwestycji w drogi krajowe. Nowe rozwiązania umożliwią terminową realizację projektów drogowych, a także przyczynią się do gospodarnego wydatkowania środków publicznych.

10 lipca Senat wprowadził do ustawy poprawki, głównie redakcyjne. Ponadto Senat proponuje, by nowelizacja objęła też decyzje środowiskowe dotyczące linii kolejowych. Komisje Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyły zaproponowane przez Senat zmiany 22 lipca 2015 r. i proponują ich przyjęcie.

Źródło: Sejm RPDodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.