Spis treści

System monitoringu wartości akustycznych i pozaakustycznychZ roku na rok na polskich drogach obserwujemy wzrost ilości pojazdów samochodowych. Wiąże się to z niekorzystnymi zmianami środowiska. Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza następuje również degradacja środowiska akustycznego.

Po wejściu do Unii Europejskiej podlegamy prawu unijnemu, między innymi przepisom ochrony środowiska (dyrektywa Unii Europejskiej 2002/49/WE [5]). Istnieje też szereg regulacji prawnych nie tylko unijnych (ustawa Prawo ochrony środowiska [4]), których zadaniem jest przeciwdziałać zagrożeniom akustycznym. Prawo unijne nakazuje stworzenie cyfrowych map akustycznych, które przedstawiają rozkład poziomu ciśnienia akustycznego na przestrzeni całego roku. Cyfrowa mapa akustyczna ma stanowić warstwę GIS i wspomagać w podejmowaniu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. Rozwiązanie to wydaje się być niewystarczające. Wynika to z tego, iż hałas komunikacyjny jest zjawiskiem niestacjonarnym, a na jakość takich map ma wpływ dokładność i ilość zgromadzonych informacji oraz możliwość identyfikacji źródeł hałasu. Ponadto realizacja mapy akustycznej nie uwzględni nam dynamicznych zmian na badanym obszarze.

Program przeciwdziałania zagrożeniom akustycznym by był skuteczny musi być wspomagany poprzez:

  • dobre rozpoznanie zagrożenia,
  • monitorowanie zmian (trendów) poziomów akustycznych w uzależnieniu od innych parametrów,
  • monitorowanie skuteczności podejmowanych działań administracyjnych (ocena stanu klimatu akustycznego przed i po inwestycji np. ekrany akustyczne).

W związku z tym rozwiązaniem tego problemu jest długookresowy system monitoringu wartości akustycznych i pozaakustycznych.

Koncepcja systemu

Na konferencji OSA 2007 prezentowany był autorski projekt systemu kontroli urządzeń pomiarowych [6]. Ideą przedstawionego projektu było stworzenie stacji mobilnej, która spełniałaby przynajmniej część wymagań stawianych stacjom monitorowania warunków środowiskowych (które wynikają z norm [1][2][3]) i mają charakter stacjonarny. Zrealizowane zostały założenia przedstawione przy realizacji projektu.

Stacja monitorowania przeznaczona jest do:

  • ciągłej, długookresowej rejestracji poziomu dźwięku,
  • badań poziomu natężenia ruchu,
  • pomiarów środowiskowych (temperatura, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru).

Ponadto rozwiązanie umożliwia podłączenie innych modułów:

  • pomiar wielkości opadów,
  • pomiar zanieczyszczenia powietrza itp.

Prezentowane rozwiązanie cechuje przede wszystkim elastyczność zastosowań i bezobsługowe działanie, co predefiniuje je jako rozwiązanie uniwersalne. Jednostkowa stacja monitorowania dostarcza nam informacji tylko i wyłącznie z danego miejsca ograniczając pole działania do niewielkiego obszaru. Obserwacja w kilku miejscach równocześnie pozwala nam na wyselekcjonowanie czynników dodatkowych mających wpływ na środowisko akustyczne. Na podstawie prezentowanego rozwiązania powstała koncepcja rozproszonego (jak na schemacie poniżej) systemu monitorowania stanu środowiska.

Rys.1. Schemat koncepcyjny sieci monitoringu

Dane z systemu monitorującego opartego na rozwiązaniu napływać będą do serwera baz danych. Wstępnie przetworzone dane udostępniane będą poprzez interfejs WWW w postaci wykresów zdjęć lub plików audio.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.