Spis treści

- Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko jest w ostatniej fazie prac legislacyjnych. Jakie w zakresie drogownictwa zajdą w nim zmiany?

- Zmiana rozporządzenia była konieczna ze względu na zarzuty stawiane przez Komisję Europejską odnośnie niezgodności z dyrektywą  części progów przyjętych przez Polskę.  Natomiast przepisy rozporządzenia w odniesieniu do dróg nie zostaną w istotny sposób zmienione. Istotna jest jedynie zmiana w odniesieniu do przedsięwzięć drugiej grupy. Oczywiście, pozostaje obowiązujące wskazanie dróg utwardzonych, natomiast zmieni się próg ilościowy. Będą więc tam zapisane odcinki dróg powyżej 1 km. Ponadto, dotąd przepisy rozporządzenia dotyczyły dróg publicznych, teraz określenie „publiczne” zostanie usunięte. Zatem będą to drogi utwardzone powyżej 1 km oraz obiekty mostowe w ciągach dróg. Niewielkie budowy czy przebudowy odcinków poniżej 1 km, ale oczywiście rozumiane jako jeden całościowy projekt,  zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia nie będą wymagały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Istotne dla drogowców zmiany dotyczą przedsięwzięć dużych, z pierwszej grupy.  Przedsięwzięcia, które same w sobie nie sięgają progu określonego dla przedsięwzięć z grupy pierwszej będą traktowane jako przedsięwzięcia grupy drugiej. W grupie pierwszej znajdują się autostrady i drogi szybkiego ruchu, a także drogi czteropasmowe powyżej 10 km. Jeżeli  więc wykonywane będą prace polegające na przebudowie tego typu już istniejącej drogi, to prace te będą traktowane jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a nie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W konsekwencji to w odniesieniu do przebudów tego typu  dróg screening będzie decydował o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że nie chodzi tu o sytuację, gdy istnieje droga dwupasmowa i jest przebudowywana na odcinku powyżej 10 kilometrów na drogę czteropasmową, w takim przypadku ocena będzie konieczna każdorazowo.

- Czy zatem drogowcy nie muszą obawiać się zmian przepisów środowiskowych?

- W ogóle uważam, że nie należy się obawiać systemu ocen środowiskowych. To jest taki sam wymóg prawa, jak każdy inny. Nikt przecież nie kwestionuje konieczności złożenia projektu budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym przypadku rozpatruje się stronę techniczną projektu. Natomiast w systemie ocen rozpatruje się wpływ projektu na środowisko. System ocen sam w sobie nie służy blokowaniu czegokolwiek, wręcz odwrotnie – służy możliwości realizowania danego przedsięwzięcia, ale oczywiście przy jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko.

- Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Serbeńska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.