edroga139W 2017 roku Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła ponad 190 tys. kontroli. W ich trakcie odnotowano ponad 2600 nieprawidłowości związanych z emisją spalin z pojazdów.

 

Wiceminister Paweł Sałek zaznaczył, że Inspekcja Transportu Drogowego dysponuje odpowiednimi narzędziami do kontroli emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z transportu drogowego.

- Inspekcja posiada uprawnienia służące do tego, by pojazdy poruszające się po polskich drogach spełniały również kryteria związane z emisją spalin. Niemniej konieczna jest dalsza dyskusja i współpraca dotycząca m.in. zmian w Prawie o ruchu drogowym. Aby skutecznie poprawić jakość powietrza w Polsce, niezbędna jest kontynuacja działań w zakresie ograniczania emisji z transportu, a także efektywna kontrola i sprawozdawczość tych zanieczyszczeń – powiedział wiceminister środowiska Paweł Sałek.

Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski poprzez osiągnięcie, w możliwie krótkim czasie, dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu. Realizację zadań wynikających z KPOP nadzoruje Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Źródło: MŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.