edroga220Warszawa chce zostać Zieloną Stolicą Europy w 2018 roku. Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest od sześciu lat i dotychczas otrzymały go Sztokholm, Hamburg, Vitoria, Nantes, Kopenhaga, Bristol, Lublana i Essen. Mogą się o niego starać miasta z krajów Unii Europejskiej, posiadające co najmniej 200 tys. mieszkańców.

Warszawa graniczy z jednym z największych parków narodowych (Kampinoski Park Narodowy), a prawy brzeg Wisły utrzymywany jest w naturalnej postaci i nie posiada żadnych budowli regulacyjnych na odcinku prawie 4 km. Teren ten należy do obszarów Natura 2000, a miasto realizuje tam programy ochrony siedlisk ptaków, restytucji łąk zalewowych.

Około 1/3 powierzchni Warszawy to tereny zieleni, obszary otwarte i zespoły roślinności semi-naturalnej. 27 kompleksów lasów miejskich i 85 parków oraz dziesiątki zieleńców zajmują w Warszawie około 23% całej powierzchni.

Warszawa poczyniła duży postęp w dziedzinie gospodarki ściekowej. Największa inwestycja środowiskowa, czyli Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”, poddana została gruntownej modernizacji, przez co spełnia wymagania wynikające z surowych obowiązujących przepisów. Woda z kranu w Warszawie jest czysta i nadaje się do picia.

Kolejnym atutem jest powołanie pełnomocnika ds. zieleni, do którego należy m.in. koordynowanie i monitorowanie działania Urzędów Dzielnic i jednostek organizacyjnych Warszawy, zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni miejskiej.

Każde wycięte w Warszawie drzewo zostaje zastąpione nowym. W latach 2009-2014, w miejsce wyciątych 159 tysięcy drzew, posadzono 170 tys. nowych.

W zakresie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza oraz obniżenia poziomu hałasu stolica pochwalić się może:
- remontem ponad 30 km tras tramwajowych i gruntowną modernizacją kolejnych 30 km tras oraz budową nowych torowisk;
- budową sieci 11 parkingów P+R (plan na kolejne 30 do 2022 r.);
- dokończeniem I linii metra i budową centralnego odcinka II linii;
- modernizacją taboru autobusowego na niskoemisyjny, w tym 10 autobusów elektrycznych i 35 gazowych. Dla Warszawy produkowanych jest też 80 przegubowych autobusów z panelami fotowoltaicznymi na dachu, a w planach jest zakup 130 autobusów niskoemisyjnych.

Miasto wdrożyło także system elektronicznego i zdalnego monitorowania zużycia energii i kosztów w placówkach oświatowych, co zmniejszyło emisję CO2 w stolicy i umożliwiło bardziej zrównoważone zarządzanie zużyciem energii. Rozwiązanie to zostało nagrodzone w konkursie Fundacji Promocji Gmin Polskich „Gmina Ekoinnowacji”.

Zmienia się infrastruktura, ale zmienia się także podejście mieszkańców. Warszawiacy coraz częściej świadomie podchodzą do ekologii i jakości życia w mieście, m.in. poprzez zgłaszanie projektów z tego zakresu w ramach budżetu partycypacyjnego.

Coraz więcej warszawiaków przesiada z samochodu się na rower, od kiedy w 2012 roku Warszawa wprowadziła system rowerów publicznych „Veturilo”. Wywołało to prawdziwy boom rowerowy w mieście i przyczyniło się do rozwoju infrastruktury. Warszawskie trasy rowerowe mają dzisiaj już 440 km.

***

Składane aplikacje oceniane są przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą eksperci z poszczególnych dziedzin, których dotyczy wniosek, tj.: lokalnego wkładu na rzecz zapobiegania globalnej zmianie klimatu, zarządzania transportem miejskim, terenów zieleni miejskiej, zwalczania hałasu, wytwarzania odpadów i zarządzania nimi, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, jakości powietrza, zużycia wody, oczyszczania ścieków, eko-innowacji i trwałego zatrudnienia, zarządzania środowiskiem na poziomie władz lokalnych i sprawności energetycznej.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.