edroga084Sadzenie drzew, walka z zanieczyszczeniami powietrza, a także dbałość o dobrostan zwierząt to główne tematy, na których koncentrowały się działania warszawskich urzędników z Biura Ochrony Środowiska w 2017 roku.

 

Zieleń, pomniki przyrody
Na miejskich terenach w 2017 roku zasadzono 24 756 drzew oraz kilkadziesiąt tysięcy krzewów. Urzędy dzielnic wydały w ubiegłym roku 8858 decyzji zezwalających na usunięcie drzewa.

W latach 2007-2017 w stolicy posadzono 296 325 drzew. To o ponad 56 700 nowych drzew więcej od liczby wycinek w analogicznym okresie. Warto pamiętać, że dane te nie uwzględniają wszystkich drzew posadzonych przez samych warszawiaków, na terenach prywatnych. Warszawa w ciągu ostatnich lat przekazała w ręce mieszkańców kilkadziesiąt tysięcy sadzonek w ramach akcji związanych z edukacją ekologiczną.

W ramach sprawowanego nadzoru nad pomnikami przyrody wykonano:
• zabiegi pielęgnacyjne – 68 drzew/pomników;
• wszczepienie mikoryzy w system korzeniowy – 29 drzew/pomników;
• ustanowiono nowe pomniki – 3 drzewa: dąb przy ul. Goliata, topolę przy ul. Warneńczyka oraz lipę przy ul. Wysoczyńskiej;
• posadzono również 7 drzew w ramach nasadzeń uzupełniających w alejach pomnikach przyrody;
• wymieniono oznakowanie 68 głazów pomników przyrody.

Opieka nad zwierzętami
W 2017 roku, po rocznej przerwie spowodowanej rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody, warszawskie zwierzęta właścicielskie ponownie mogły być poddawane zabiegom sterylizacji i kastracji finansowanym przez m.st. Warszawę. To bardzo ważny element polityki zapobiegania bezdomności zwierząt w stolicy. W latach 2012-2014 Warszawa dofinansowywała 50% kosztów tych procedur, natomiast od 2015 roku pokrywa 100% kosztów. W ubiegłym roku zabiegom sterylizacji poddano 511 kotek i 461 suk, a zabiegi kastracji wykonano u 240 kotów i 299 psów. Łącznie w 2017 roku zabiegom poddano 1511 zwierząt, a w czasie trwania całego programu prowadzonego od 2012 tym zabiegom poddano 8034 psów i kotów.

Kontynuowano również akcję elektronicznego znakowania zwierząt. W ubiegłym roku czipy zostały wszczepione 4 452 psom i kotom, a od 2007 oznakowano już ponad 92,5 tysiąca zwierząt.

Dbano też o koty wolno żyjące - do ich dożywiania w 2017 roku zakupiono 235 tysięcy kilogramów karmy.

Mapa akustyczna i projekt programu ochrony przed hałasem w stolicy
W ubiegłym roku zakończyły się również prace przy sporządzaniu najnowszej mapy akustycznej m.st. Warszawy. Dzięki niej możliwe jest zobrazowanie źródeł hałasu pochodzących m.in. z komunikacji (drogowej, szynowej czy lotniczej) czy z ośrodków przemysłowych, w tym parkingów i centrów handlowych.

Poszczególne warianty mapy służą nie tylko do opracowania danych dla państwowego monitoringu środowiska, informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem, ale także są wykorzystywane m.in. przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. W praktyce mapy posłużą architektom i planistom w procesach planowania przestrzennego oraz służbom ochrony środowiska do prac związanych z poprawą klimatu akustycznego miasta.

Najnowsza Mapa akustyczna m.st. Warszawy dostępna jest na stronie: www.mapaakustyczna.um.warszawa.pl.

Dane uzyskane na podstawie Mapy akustycznej m.st. Warszawy posłużą do aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. Obecnie trwają prace nad projektem tego dokumentu. Już wkrótce, podczas spotkań konsultacyjnych, z jego treścią, m.in. proponowanymi rozwiązaniami w zakresie ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego, będą mogli zapoznać się warszawiacy.

Warszawski Indeks Powietrza
Za kilka dni mieszkańcom stolicy zostanie udostępniony Warszawski Indeks Powietrza. Dzięki temu narzędziu warszawiacy będą mogli na bieżąco sprawdzać jakość powietrza, a także poznać prognozy zmian poziomu stężeń pyłów na kolejne dni. Istotnym elementem portalu internetowego będą rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Dane prezentowane będą w podziale na Warszawski Ogólny Indeks Powietrza (WIPo) oraz Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza (WIPz). Drugi ze wskaźników ma na celu informowanie tzw. wrażliwych grup, których zdrowie może być zagrożone w wyniku zanieczyszczeń powietrza. Przy obliczaniu WIPz wykorzystuje się związki matematyczne między jakością powietrza a wzrostem ryzyka wystąpienia:
- symptomów astmy oskrzelowej;
- hospitalizacji z powodu zaostrzeń chorób układu oddechowego;
- hospitalizacji z powodu zaostrzeń chorób układu krążenia;
- przedwczesnego zgonu u osób starszych.

Podczas tworzenia założeń dla obliczania WIP prowadzone były konsultacje ze specjalistami z zakresu pneumonologii i alergologii oraz kardiologii.

W pierwszym etapie działania Warszawski Indeks Powietrza będzie opierać się o dane pozyskiwane z systemu pomiarowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W kolejnym etapie Warszawa przewiduje montaż około 100 urządzeń pomiarowych. To z kolei pozwoli na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń. Urządzenia pojawią się we wszystkich dzielnicach stolicy. Wybór urządzeń do rozwoju systemu zostanie oparty o pilotażowe pomiary przeprowadzone różnego typu miernikami w różnych częściach miasta. Ich wyniki pozwolą na wybór sprzętu optymalnego dla potrzeb Warszawy.

Warszawski Indeks Powietrza, poza podniesieniem świadomości warszawiaków w kwestiach związanych z jakością i zanieczyszczeniami powietrza, pozwoli również podejmować krótkoterminowe działania mogące szybko wpłynąć na jakość powietrza. Wśród tego typu reakcji należy wymienić m.in. wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, skierowanie na ulice polewaczek czy wydanie komunikatów z apelem o zaprzestanie spalania drewna w kominkach.

Warszawa wspiera również mieszkańców w indywidualnej walce o czyste powietrze. Od lat warszawiacy mogą korzystać z systemu ekodotacji m.in. na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, likwidację szamb czy unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W ubiegłym roku do tej grupy dołączyły również środki na modernizację kotłowni.

Wysokie stężenia zanieczyszczeń, informujemy!
Na podstawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętego w grudniu 2015 roku warszawscy urzędnicy, we współpracy m.in. z inżynierami z Politechniki Warszawskiej, opracowali procedurę informowania o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu. Zgodnie z jej treścią, ostrzeżenia dla warszawiaków wydawane są przy prognozowanych stężeniach dobowych pyłu zawieszonego PM10 przekraczających 80 µg/m3 (alert żółty) oraz 100 µg/m3 (alert pomarańczowy). Ostrzeżenia przekazywane samym mieszkańcom m.in. za pośrednictwem wiadomości sms (Warszawski System Powiadomień), komunikatów w aplikacji Warszawa 19115 oraz informacji zamieszczanych na portalu społecznościowym Facebook. Ponadto, każdorazowo ostrzeżenia wysyłane są drogą elektroniczną do szkół, przedszkoli, żłobków, podmiotów leczniczych oraz domów pomocy społecznej zlokalizowanych w Warszawie.

Procedura przewiduje również wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej w przypadku prognozowanego poziomu dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 100 µg/m3, w sytuacji w ciągu dwóch poprzedzających dób stężenie średniodobowe przekraczało 100 µg/m3 na wszystkich stacjach pomiarowych w Warszawie.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.