most lazienkowski pozar110 grudnia radni procedować będą uchwałę w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”, który zapewni skuteczne narzędzie w walce o redukcję emisji dwutlenku węgla, wzrostu efektywności w zużyciu energii oraz poprawę jakości powietrza.

– Walkę o czyste powietrze prowadzimy na trzech płaszczyznach. Po pierwsze niskoemisyjny transport. Dzięki zakupom nowoczesnego taboru już dziś większość stołecznych autobusów to pojazdy spełniające rygorystyczne normy Euro4 i wyższe. Po drugie nowoczesna infrastruktura energetyczna. Blisko 80% mieszkańców znajduje się w zasięgu centralnej sieci ciepłowniczej. Co roku przybywa jej ponad 12 kilometrów. Mamy nadzieję, że wkrótce pokryje całą Warszawę redukując liczbę źródeł niskiej emisji. Ostatnim działaniem jest edukacja mieszkańców. Jestem przekonany, że dzięki promocji ekologicznych zachowań wkrótce wszyscy warszawiacy będę pomagać nam w dbaniu o ekosystem stolicy – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Poza działaniami w obszarze energetyki, Warszawa widzi konieczność ograniczania emisji zanieczyszczeń np. z transportu oraz ze źródeł opalanych węglem, wsparcia rozwoju technologii OZE oraz prowadzenia edukacji ekologicznej i promocji pozytywnych postaw mieszkańców.

W dalszym ciągu realizowane będą przedsięwzięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu, m.in. rozbudowy sieci dróg rowerowych, parkingów Park & Ride, uprzywilejowania ruchu pieszego, zakupu kolejnych autobusów elektrycznych. Kontynuowana będzie rozbudowa II linii metra, a także wybudowane zostaną linie tramwajowe do Wilanowa oraz na Gocław. Przy modernizacji i budowie dróg stosowane będą technologie ograniczające emisję pyłów.

Działania interwencyjne na rzecz poprawy jakości powietrza realizowane będą w oparciu o WIP – Warszawski Indeks Powietrza. W ramach tego wskaźnika prowadzona będzie kontrola przekroczeń stężeń szkodliwych substancji w oparciu o dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach tych działań przewidziano m.in. doraźne sprzątanie ulic na mokro (ograniczające wzbijanie pyłów), a także działania promujące korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej.

Istotną rolę pełnić będą także działania kontrolne. Skuteczność w tym zakresie podniesie wyodrębnienie w strukturze Straży Miejskiej m.st. Warszawy specjalnej komórki – Oddziału Ochrony Środowiska – którego zadaniem będzie m.in. egzekwowanie zakazów palenia odpadów w paleniskach domowych.

W ramach Programu przewidziano również eliminowanie wysokoemisyjnych źródeł zasilania w nieruchomościach należących do m.st. Warszawy. Przewidziano prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. Wśród nich wymienić należy kampanie promujące m.in. racjonalne korzystanie z energii elektrycznej, kompostowania odpadów, ekojazdy, czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej i technologicznej) planuje się:
1. rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną,
2. zmianę paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej,
3. zmniejszenie zapotrzebowana na energię cieplną poprzez ograniczenie strat ciepła – termomodernizacja budynków,
4. ograniczenie emisji z niskich rozproszonych źródeł technologicznych.

W zakresie ograniczenia emisji liniowej (komunikacyjnej):
1. kierowanie ruchu tranzytowego poza miasto lub jego części centralnych,
2. organizację systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem transportu zbiorowego centrum miasta – system P&R,
3. tworzenie systemu ścieżek rowerowych,
4. wprowadzenie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie transportu publicznego i służb miejskich,
5. rozwój i zwiększenie efektywności systemu transportu publicznego.

W zakresie ograniczenia emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw:
1. ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10 i NO2 poprzez optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenia sprawności procesu produkcji energii,
2. zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu i siarki,
3. stosowanie technik o dużej efektywności odpylania, odsiarczania i odazotowanie, spalin,
4. stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii,
5. zmniejszenie strat przesyłu energii.

Zadania przewidziane do realizacji ujęte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2015-2042. Dotychczas określone na potrzeby Planu zadania miejskie co najmniej do roku 2020 przewidują nakłady w kwocie ok. 6,2 mld zł. Składają się na nie inwestycje posiadające zapewnienie finansowania z budżetu miasta w wysokości 2,3 mld zł (bez kosztów budowy metra) oraz inwestycje perspektywiczne zgłoszone przez dzielnice, biura i jednostki miejskie na kwotę ok. 3,9 mld zł.

Warszawa do 2020 roku zobowiązała się do zmniejszenia o co najmniej 20% emisji dwutlenku węgla oraz redukcji o tę samą wartość zużycia energii przez odbiorców.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.