edroga095Warszawa jest już oficjalnym kandydatem do tytułu „Zielonej stolicy Europy”. W Warszawie funkcjonuje 27 kompleksów lasów miejskich, z których 15 zarządzanych jest przez samorząd warszawski, 85 parków oraz dziesiątki zieleńców. W samym centrum miasta wyznaczony jest obszar objęty ochroną w ramach programu Natura 2000.

Na wszystkie prace związane z nadzorem nad pomnikami przyrody w 2015 roku wydano blisko 360 tys. złotych. W ramach nadzoru wykonano m.in.: zabiegi pielęgnacyjne 434 drzew pomników przyrody, podporę oraz instalację odgromową dębu szypułkowego Mieszko I – najstarszego na Mazowszu drzewa pomnika przyrody, tablice edukacyjne dla 19 głazów pomników przyrody.

W 2015 roku na terenach zarządzanych przez m.st. Warszawy posadzono ponad 19 tys. drzew oraz 40 tys. krzewów. Większość z nasadzeń leży na terenach nadzorowanych przez Lasy Miejskie-Warszawa.

W celu dokarmiania zwierząt wolno żyjących zakupiono ponad 292 530 kilogramów karmy za ponad 1,5 mln zł. W minionym roku zarówno akcje czipowanie, jak i zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów, były w całości finansowane ze środków m.st. Warszawy. Od początku akcji bezpłatnego czipowania psów i kotów, czyli od roku 2007, zabiegom tym zostało poddanych blisko 83 tys. zwierząt. Od 2012 roku, kiedy to rozpoczęto akcję zabiegów kastracji i sterylizacji czworonogów, zabiegom zostało poddanych blisko 4700 zwierząt.

W 2015 roku do Biura Ochrony Środowiska wpłynęły 1154 wnioski o dotacje na realizacje inwestycji ekologicznych. Wszystkie wnioski, które spełniały warunki formalno-prawne, otrzymały je. Dzięki temu zlikwidowano zbiorniki bezodpływowe i wykonano przyłącza kanalizacyjne do 716 posesji, usunięto i unieszkodliwiono ponad 158 ton wyrobów i odpadów zawierających azbest, wykonano 109 inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii (29 pomp ciepła, 37 instalacji kolektorów słonecznych, 43 instalacje fotowoltaiczne).

Otwarcie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Centrum położone w kompleksie Lasu Kabackiego realizuje zajęcia o tematyce przyrodniczej oraz poruszające zagadnienia związane z funkcjami społecznymi lasu dla dzieci, młodzieży, a także dla dorosłych. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od chwili otwarcia, w maju 2015 roku, w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej odbyły się 373 spotkania, w których udział wzięło 6 645 dzieci i 425 dorosłych.

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy
W 2015 roku rozpoczęto prace nad podstawowym dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska – „Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.”.

Dokument zawierać będzie ogólną charakterystykę miasta, diagnozę obszarów związanych z ochroną środowiska (poruszającą m.in. takie zagadnienia jak: powietrze, gospodarkę odpadami, bioróżnorodność, gospodarkę wodami, system przyrodniczy). W dokumencie wskazane zostaną również kierunki działań zmierzających do poprawy stanu środowiska w omówionych obszarach.

Będzie to trzeci program dotyczący gospodarki naturalnej dla Warszawy. Zanim gotowy dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym, jeszcze na etapie jego tworzenia Warszawa chce usłyszeć opinie, rady i sugestie mieszkańców. Dlatego w 2015 r. zorganizowano dwie debaty z cyklu „ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska”. Spotkania cieszyły się zainteresowanie mieszkańców. Kolejne cztery debaty odbędą się w 2016 roku.

Tworzenie narzędzi do kształtowania przestrzeni przyjaznej akustycznie
24 kwietnia 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy podpisała zarządzenie w sprawie ograniczania możliwości korzystania z niektórych nieruchomości w celu ochrony przestrzeni publicznej m.st. Warszawy przed hałasem. Wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące korzystania - pomiędzy godziną 23:00 a godziną 7:00 – z nieruchomości stanowiącymi mienie lub pozostających w zarządzie m.st. Warszawy albo stanowiącymi własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy. W tych godzinach nie można tam organizować okazjonalnych uroczystości lub imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych albo innych wydarzeń z użyciem instalacji lub urządzeń nagłaśniających oraz przeprowadzać pokazów pirotechnicznych.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.