parkZarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego podpisał pre-umowę z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach na realizację projektu Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt polegać będzie na prowadzeniu działań ochrony czynnej w chronionych siedliskach przyrodniczych w rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 oraz na wykonaniu szeregu opracowań z zakresu ochrony przyrody a także na promowaniu i informowaniu społeczeństwa o wartościach przyrodniczych chronionych na tych terenach.

Główne zadania w ramach projektu to:

  • Prowadzenie zabiegów ochrony czynnej na płatach muraw kserotermicznych oraz śródlądowych słonych łąkach w 15 rezerwatach przyrody;
  • Wykonanie ekspertyz przyrodniczych w wybranych rezerwatach przyrody zawierających szczegółową analizę elementów geologicznych i hydrologicznych. Zadanie planowane jest w 34 rezerwatach przyrody utworzonych m in. z uwagi na cenne elementy geologiczne lub zbiorowiska związane z wodami;
  • Wykonanie inwentaryzacji wynikających z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Zadanie obejmować będzie rozpoznanie stanu niektórych przedmiotów ochrony oraz uzupełnienie stanu wiedzy dotyczącej zagrożeń i działań ochronnych na 11 obszarach Natura 2000.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 327 538,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 wynosi 1 978 407,30 PLN, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.