Spis treści

f) Przejście dolne średnie (fot. 5)
Konstrukcja podobna do przejścia dużego, różni się tylko wymiarami. Przejście wykorzystywane przede wszystkim przez średnie ssaki kopytne.

Zalecenia:

 • minimalne wymiary (światło): szerokość ≥ 6 m, wysokość ≥ 2,5 m;
 • współczynnik względnej ciasnoty ≥ 0,7;
 • w przypadku dróg dwujezdniowych zaleca się stosowanie doświetlenia powierzchni przejścia przez stosowanie otworów lub szczelin doświetleniowych w pasie rozdziału – jeśli pozwalają na to cechy konstrukcyjne obiektu.
Fot. 4. Przykład przejścia dolnego dużego - zwraca uwagę niewłaściwe wkomponowanie w krajobraz i brak roślinności osłonowo-naprowadzającej (fot. D. Maranda) Fot. 5. Przejście dolne dla średnich zwierząt (w budowie) (fot. D. Maranda)

g) Przejście dolne małe (fot. 7)
Przejście w formie przepustu pod drogą. Obiekt przeznaczony głównie dla małych ssaków.

Zalecenia:

 • wymiary minimalne (światło): szerokość ≥ 2 m, wysokość ≥ 1,5 m;
 • współczynnik względnej ciasnoty ≥ 0,07;
 • powierzchnia przejścia pokryta warstwa gruntu.

h) Przejście dla płazów (fot. 6)
Przejście o prostokątnym (zalecany) lub eliptycznym przekroju w postaci przepustu pod drogą. Przejścia lokalizowane na przebiegu szlaków sezonowych migracji powinny składać się z grupy 2-4 przepustów położonych w odległości 50 m. Przejścia specjalistyczne wykorzystywany prawie wyłącznie przez płazy.

Zalecenia:

 • wymiary minimalne: szerokość 1,0 m, wysokość 0,75 m;
 • przepusty zintegrowane z systemem płotków ochronno-naprowadzających – wykonane z prefabrykatów betonowych w kształcie litery „C” o wysokości: 40-60 cm;
 • powierzchnia przejścia pokryta ziemią naturalną.
Fot. 6. Przykład przepustu dla płazów (fot. R. Kurek) Fot. 7. Przepust dla płazów i małych ssaków o przekroju owalnym (fot. R. Kurek)

Przejścia o funkcjach zespolonych – łączące funkcje ekologiczne i gospodarcze

a) Przejście dolne zespolone
Obiekty pod drogą, w nasypie, budowane głównie dla celów gospodarczych i dodatkowo pełniące funkcje ekologiczne.

* Poszerzone mosty dla średnich i dużych cieków wodnych, przeznaczone głównie do przemieszczania się dużych i średnich ssaków

Zalecenia:

 • poszerzonym mostem należy objąć szeroki pas brzegu powyżej poziomu zalewania -najlepiej po obu stronach cieku,
 • minimalne wymiary (dla jednego brzegu): wysokość ≥ 3,5 m – dla potoków i małych rzek, ≥ 5 m – dla dużych rzek; szerokość ≥ szerokości cieku,
 • powierzchnia przeznaczona dla zwierząt powinna mieć naturalne pokrycie, w tym warstwę gleba urodzajnej w strefie usłonecznionej, gdzie należy wspierać rozwój roślinności – poprzez nasadzenia krzewów oraz spontaniczny rozwój roślinności zielnej i bylin,
 • w przypadku dróg dwujezdniowych zaleca się stosowanie doświetlenia powierzchni przejścia przez stosowanie otworów lub szczelin doświetleniowych w pasie rozdziału – jeśli pozwalają na to cechy konstrukcyjne obiektu.
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.