Spis treści

Zarządzanie siecią Natura 2000Polska sieć Natura 2000 składa się obecnie z 958 obszarów. Do zarządzania nią służy system instytucjonalno-organizacyjny, którego tworzenie rozpoczęło powołanie w ubiegłym roku GDOŚ i jej regionalnych oddziałów.

W Polsce organami zobowiązanymi do nadzoru realizacji celów Natury 2000, czyli zachowania lub odtworzenia we właściwym stanie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ważnych dla Wspólnoty, są Generalna i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska oraz Parki Narodowe.

Funkcjonowanie obszarów Natura 2000 nadzoruje GDOŚ. Do jej zadań należy prowadzenie ewidencji, zarządzanie informacją, wydawanie zaleceń i wytycznych oraz kontrola. Parki Narodowe sprawują nadzór na obszarach naturowych, które w całości lub w części pokrywają się z granicami parków. Ponadto te zadania w odniesieniu do obszarów morskich sprawuje Urząd Morski.

- Rozkład kompetencji i odpowiedzialności na poszczególne szczeble administracyjne ma służyć podejmowaniu skutecznych działań w celu utrzymania właściwego stanu siedlisk oraz przywracaniu odpowiedniego stanu na tych obszarach Natura 2000, gdzie nastąpiły straty w zasobach przyrodniczych – podkreśla Andrzej Langowski, naczelnik Wydziału ds. Wyznaczania i Zarządzania Obszarami Natura 2000 w Departamencie Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Instrumenty zarządzania

Kluczowymi instrumentami zarządzania obszarami naturowymi są system ocen oddziaływania na środowisko oraz planowanie ochrony.

 

O wymaganiach związanych z procesem inwestycyjnym i ocenami oddziaływania na obszary Natura 2000 mówi Marzena Zblewska, naczelnik Wydziału ds. Orzecznictwa i Ocen Oddziaływania na Obszary Natura 2000, Departament Obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

{mp3}zarzadzanie_siecia_natura_2000_1{/mp3}

Każdy obszar Natura 2000 musi posiadać dokument planistyczny w postaci planu zadań ochronnych i planu ochrony. Sporządza je odpowiednio regionalna dyrekcja ochrony środowiska, park narodowy lub Urząd Morski. Plany zadań ochronnych ustanawiane są w formie zarządzeń wydawanych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, a plan ochrony ustanawia rozporządzeniem Minister Środowiska.

Trwa wdrażanie projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie Polski”. W ramach tego projektu zostanie opracowanych co najmniej 370 planów zadań ochronnych.

 

Istotę tych działań wyjaśnia Andrzej Langowski, naczelnik Wydziału ds. Wyznaczania i Zarządzania Obszarami Natura 2000 w Departamencie Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

{mp3}zarzadzanie_siecia_natura_2000_2{/mp3}

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.