edroga98118 stycznia weszła w życie ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody. Zmienia ona przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

 

W wyniku wprowadzonych zmian, wojewódzki konserwator zabytków będzie zezwalał na usunięcie drzewa lub krzewu w przypadku, gdy rosną one na nieruchomości albo jej części wpisanej do rejestru zabytków. Organ ten będzie także przyjmował zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i krzewów z tych nieruchomości.

Dodatkowo wojewódzki konserwator zabytków będzie wydawał pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Dotyczy to też prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości albo jej części, która jest wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem czy inną formą zaprojektowanej zieleni (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Źródło: WIOŚ w Gdańsku

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.