edroga969Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty papieża Franciszka oraz Światowych Dni Młodzieży. Potrzebna jest nowa ustawa, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a konieczne jest zapewnienie porządku publicznego oraz poprawa bezpieczeństwa medycznego i transportowego.

Koordynacją transportu kolejowego w trakcie trwania ŚDM zajmą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Ze względu na przewidywaną znaczną liczbę uczestników, wnioski o przewóz okazjonalny dla tych osób organizator powinien złożyć do końca maja 2016 r. Jednocześnie zarządca infrastruktury kolejowej będzie mógł dokonać zmian w rozkładzie jazdy pociągów, podając je do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów będzie można wprowadzić nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Dzięki tym rozwiązaniom transport kolejowy będzie lepiej dostosowany do potrzeb podróżnych.

Zgodnie z projektem ustawy, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ma ustalić wykaz dróg rekomendowanych uczestnikom ŚDM, które pozwolą im na sprawne przemieszczanie się. Będzie też monitorował utrudnienia na drogach krajowych, w tym wynikające z natężonego ruchu pojazdów w związku z tym wydarzeniem. Wykaz dróg będzie podawany do publicznej wiadomości, natomiast informacje dotyczące utrudnień na drogach GDDKiA będzie umieszczała na swojej stronie internetowej.

W projekcie ustawy cały rozdział poświęcono szczególnym zasadom realizacji inwestycji związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży. Przewidziano rozwiązania, które ułatwią operatorom telekomunikacyjnym realizację dodatkowych inwestycji na ŚDM (będą to instalacje tymczasowe, usuwane po zakończeniu przedsięwzięcia). W praktyce chodzi o niezakłócony dostęp do internetu i szybkie połączenie z numerem alarmowym 112.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.