Spis treści

Biały certyfikat, czyli premia za modernizację oświetleniaCelem obowiązującej od sierpnia br. ustawy o efektywności energetycznej jest stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promowanie innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Jej głównym założeniem, przygotowanym przez Ministra Gospodarki, jest wprowadzenie systemu tzw. białych certyfikatów. O  tym, czym są białe certyfikaty i na czym polega system premiowania oraz jak przystąpić do przetargu,  rozmawiamy z Narcyzą Barczak-Araszkiewicz - Dyrektor Generalną Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego „Pol-lighting”.

- Czym są białe certyfikaty i jaka jest ich prawna podstawa?

- Efektywność energetyczna, która ma na celu zmniejszenie zużycia energii przez użytkowników sprzętu i instalacji elektrycznych, gazowych oraz ciepła  jest jednym z elementów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Do najważniejszych regulacji w tym obszarze należy dyrektywa 2006/32/WE z 5 kwietnia 2006 w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii. Polska  wdrożyła  wymogi  dyrektywy ustawą  o   efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2011 r. Podstawowym narzędziem stymulowania popytu na energooszczędność wśród odbiorców końcowych  mają być świadectwa efektywności energetycznej, tzw. białe certyfikaty, czyli  zbywalne prawa majątkowe równoważne z ilością zaoszczędzonej energii.

System działa w ten sposób, że na firmy sprzedające  odbiorcom końcowym energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło został nałożony obowiązek pozyskania i przedstawienia do umorzenia określonej liczby białych certyfikatów. Prawo do występowania w przetargu na  białe certyfikaty mają przedsiębiorstwa inwestujące w energooszczędne technologie. Obrót certyfikatami  będzie  odbywał się na  giełdzie, gdzie nabywcami będą  sprzedawcy energii elektrycznej, gazu i ciepła, ustawowo zobowiązani do umorzenia określonej ilości certyfikatów. Zarządzanie systemem białych certyfikatów powierzono Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki. Przepisy ustawy dotyczące przetargów wchodzą w życie od  1 stycznia 2012 r. Prezes URE  może więc ogłosić pierwszy przetarg już na początku 2012 roku.  Przetargi będą odbywały się co najmniej raz w roku do  2016 roku. Planując modernizację instalacji czy wymianę sprzętu, warto  zainwestować w energooszczędne technologie i skorzystać z możliwości obniżenia kosztów inwestycji poprzez wygranie przetargu na białe certyfikaty.

- Jaka kwota będzie przeznaczona na wypłatę premii za energooszczędność?

- Białe certyfikaty są narzędziem do  zbilansowania krajowego celu zmniejszenia zużycia energii o 9% do 2016 roku. Oszczędności energii, realizowane w systemie białych certyfikatów będą wynikową zużycia energii w 2016 roku oraz oszczędności pozyskanych  innymi środkami. Bilans zapotrzebowania na białe certyfikaty zostanie wykonany w 2012 r.  W trakcie legislacji przyjęto szacunek w oparciu o dane za 2008 r. Wynika z niego, że kwota przeznaczone na sfinansowanie białych certyfikatów wynosi 1,17 miliarda zł  i  nie przekracza 1% wartości zużywanej w Polsce energii. Wartość jednego certyfikatu  odpowiadającego jednostce zaoszczędzonej energii pierwotnej (1 toe) będzie  mieściła się w granicach 900 - 2700 zł.

Od czego zależy wygranie przetargu?

- Szansa wygranej zależy od sporządzenia konkurencyjnej oferty. Potrzebne jest dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi sposobu przeliczania i porównywania  uzyskanych oszczędności energii oraz warunkami organizacji i rozstrzygania przetargów. Z drugiej  strony niezbędne jest pogłębienie wiedzy  na temat konkurencyjności stosowania różnych energooszczędnych technologii, co  pozwoli zwiększyć szanse na wygraną oraz uzyskać maksymalną premię w stosunku do poniesionych nakładów.

Prezes URE ogłaszając przetarg określa pulę certyfikatów do wydania w przetargu, co jest równoznaczne z wielkością oszczędności energii wyrażoną w porównywalnych jednostkach energii pierwotnej (toe). Prezes URE  podaje także informację o współczynniku akceptacji ofert za pomocą którego, wyznaczona zostanie granica efektywności pozyskania oszczędności energii. Oferty, które uplasują się  powyżej  tej granicy uzyskają białe certyfikaty w ilości zadeklarowanej przez uczestnika.

Na początku okresu, w którym będą ogłaszane przetargi, kwestią decydującą o wygranej może być formalna możliwość przystąpienia do przetargu. Udział w przetargu jest uzależniony od złożenia audytu przedsięwzięcia, do wykonania którego są uprawnieni audytorzy efektywności energetycznej. Trzeba podkreślić, że nie są to uprawnienia tożsame z  uprawnieniami do wydawania certyfikatów efektywności energetycznej dla budynków.  Proces nadawania uprawnień w zakresie ustawy o efektywności energetycznej jeszcze nie ruszył i będzie się stopniowo napełniał. W początkowym okresie funkcjonowania systemu,  dostęp do  uzyskania audytu  może przesądzić o sukcesie.

- Jaki wpływ na wygraną w przetargu ma wybór energooszczędnej technologii?

- Przepisy ustawy zostały tak skonstruowane, że uczestnik przetargu sam określa ilość certyfikatów, jaką żąda za uzyskane oszczędności. Niemniej jednak,  to  rzeczywista  efektywność  przedsięwzięcia, rozumiana jako wielkość nakładów  inwestycyjnych w stosunku do  pozyskanych oszczędności energii w cyklu  użytkowania instalacji stanowi  właściwe odniesienie do sformułowania oferty przetargowej. Wysoka efektywność  inwestycji daje dużą elastyczność w zależności od warunków ogłoszonego przetargu, a także pozwala racjonalnie zarządzać ryzykiem związanym z ewentualną przegraną.  Przedsięwzięcia modernizacyjne oraz stosowane technologie znacząco różnią się pod względem skali nakładów inwestycyjnych, czasu zwrotu oraz  efektów w postaci kosztu uzyskania jednostki oszczędności energii.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.