park 6092 960 720Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Zmodernizowany system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0.) zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r. Planowana modernizacja dotyczy głównie wewnętrznych procedur administracji i kilku usług dla obywateli. System CEPiK to jeden z najczęściej używanych przez obywateli systemów informatycznych, służący przede wszystkim kierowcom i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Z audytu przeprowadzonego przez ministra cyfryzacji wynika, że uruchomienie zintegrowanego działania nowej bazy centralnej CEPiK 2.0 (przygotowanej przez Centralny Ośrodek Informatyki) wraz z systemami dziedzinowymi (np. Policji, Instytutu Transportu Samochodowego) nie będzie możliwe 1 stycznia 2017 r. Przyczyną jest niedostosowanie zewnętrznych systemów teleinformatycznych do zasilania Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) – w szczególności na poziomie starostw, co ma szczególne znaczenie dla rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania nimi. Dlatego konieczne jest urealnienie harmonogramu wdrożenia CEPiK 2.0, co oznacza przesunięcie wejścia w życie ustaw związanych z jego uruchomieniem na 4 czerwca 2018 r.

Przyjęto również, że podmiot odpowiedzialny za prowadzenie elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu w Polsce, opracuje katalog danych dotyczących pojazdów. Starostowie będą musieli z niego korzystać przy przekazywaniu danych do CEP. Dzięki temu przekazywane dane będą poprawne, co potem ułatwi ich migrację do CEPiK 2.0.

Wprowadzano także regulację, zgodnie z którą, podstawą do wszczęcia postępowania o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym, będzie wyłącznie fakt złamania tego przepisu – bez względu na to, czy dojdzie do rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy przez Policję w trakcie kontroli.

Projekt wprowadza także regulację, na podstawie której do czasu uruchomienia CEPiK 2.0 starosta będzie wydawał decyzję o skierowaniu kierowcy prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu (lub innego środka odurzającego) na kurs reedukacyjny na podstawie odpisu wyroku sądowego. Na podstawie obowiązujących przepisów starosta powinien wysłać kierowcę na kurs reedukacyjny na podstawie informacji uzyskanych z Centralnej Ewidencji Kierowców. Jednak CEK nie gromadzi takich danych, zacznie je zbierać dopiero po wejściu w życie przepisów wprowadzających CEPiK 2.0. Zatem starosta dostaje odpis wyroku z sądu, zawierający informację o kierowaniu pojazdem pod wpływem alkoholu, na podstawie którego nie może wydać decyzji o skierowaniu kierowcy na kurs reedukacyjny.
 
Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2017 roku.

Źródło: KPRM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.