Spis treści

Ekonomia zamówień drogowychPostulaty koniecznych zmian w prawie zamówień publicznych drogowcy niemal niezmienne powtarzają od blisko dziesięciu lat. Na przykład stale przypominanym wnioskiem jest ten, aby przetargi na duże kontrakty rozstrzygać odpowiednio wcześnie, jeszcze w sezonie zimowym, umożliwiając tym samym wejście wykonawców na budowy już z początkiem wiosny. Za tym przemawia przecież rachunek ekonomiczny zarówno firm wykonujących drogowe kontrakty, jak i inwestorów.

W powszechnej praktyce szczyt ogłaszania zamówień następuje w ostatnim kwartale roku. Dodatkową nerwowość i pośpiech w tym czasie wprowadza konieczność zamknięcia roku budżetowego przez inwestorów publicznych, zmuszająca do zagospodarowania ostatnich wolnych środków. „Punktów zapalnych” na styku zamawiający-wykonawca jest jednak dużo więcej i to znacznie bardziej skomplikowanych. Zostały one określone i zgromadzone w opracowaniu, jakie przygotował Zespół Wspólnych Inicjatyw PKD. To one determinują tryb funkcjonowania drogowego rynku zamówień.

 

Prawo zamówień publicznych podlega nieustannym zmianom. Tylko w ubiegłym roku Sejm uchwalił jego zmiany aż dwukrotnie. - Tymczasem nadal nie wnoszą one widocznej poprawy dla rynku drogowego – zauważa Paweł Ludwig, kierujący zespołem ds. realizacji w ramach PKD, dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w MOTA-ENGIL Polska SA. Drogowe postulaty w oparciu o zapisy pzp omówił on podczas seminarium szkoleniowego PKD, które odbyło się w grudniu ubiegłego roku. W nagranych komentarzach przepisy pzp omówił w aspekcie ekonomi, a więc kosztów jakimi dodatkowo obarczani są zarówno wykonawcy, jak też zlecający.

Skutki kosztowe

(Art. 2 ust. 5) Najkorzystniejsza oferta – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej , których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
Postulaty: Wprowadzenie konieczności odrzucania z urzędu oferty o najniższej i najwyższej cenie. Obniżenie podatku VAT na roboty.

(Art. 2 ust. 7) Oferta wariantowa – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.
Postulaty: Wprowadzenie przetargów typu „zaprojektuj – wybuduj” pozwalających na wyeliminowanie następujących problemów mających wpływ na ekonomię przedsięwzięcia: licznych błędów dokumentacji projektowych, braków uzgodnień z właścicielami infrastruktury związane z prowadzoną inwestycją, braków materiałów (stosowanie lokalnych), wymuszania przez gestorów sieci katalogu inwestycji niedrogowych przebudowywanych przy okazji realizacji drogowej inwestycji, ograniczeń w stosowaniu nowych technologii.

 

{mp3}ekonomia_zamowien_drogowych_1{/mp3}


Uczciwa gra

(Art. 7 ust. 1) Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
Postulaty: Ograniczenie uczestnictwa w ogłaszanych przetargach na realizację robót drogowych nierzetelnych, niewiarygodnych firm wykonawczych. Nie powierzanie realizacji kontraktów firmom niemającym na etapie oferty zapewnionego podwykonawstwa dla kluczowych asortymentów.

(Art. 7 ust. 3) Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Postulat: Przestrzegajmy prawa zamówień publicznych i przygotowujmy dokumentację prawidłowo a protestów – w tym przegranych przez zamawiających – będzie znikoma ilość.

 

{mp3}ekonomia_zamowien_drogowych_2{/mp3}


 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.