timeKomisja Europejska opublikowała wstępne wyniki publicznych konsultacji w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego w Europie. - Przesłanie jest jasne: 84 proc. nie chce już przestawiać zegarków. Przejdziemy zatem do działania i przygotujemy wniosek ustawodawczy do Parlamentu Europejskiego i Rady, które następnie wspólnie podejmą decyzję – powiedziała komisarz Violeta Bulc.

 

W ramach trwających od 4 lipca do 16 sierpnia 2018 r. konsultacji internetowych wpłynęło 4,6 mln odpowiedzi od respondentów ze wszystkich 28 państw członkowskich. Jest to największa liczba odpowiedzi uzyskanych w historii konsultacji publicznych Komisji. Wstępne wyniki wskazują, że 84 proc. respondentów opowiada się za zlikwidowaniem przeprowadzanej co pół roku zmiany czasu.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc przedstawiła te wstępne wyniki kolegium komisarzy, które odbyło pierwszą dyskusję na temat ewentualnych dalszych kroków.

Wstępne wyniki wskazują również, że dla ponad trzech czwartych (76 proc.) respondentów przechodzenie z czasu letniego na czas zimowy i z zimowego na letni jest doświadczeniem „bardzo negatywnym” albo „negatywnym”. Respondenci uznali, że za zniesieniem zmiany czasu przemawiają względy związane z negatywnym wpływem na zdrowie, wypadkami drogowymi lub brakiem oszczędności energii.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker włączył kwestię zmiany czasu do programu politycznego, zgodnie ze swoją obietnicą działania na dużą skalę w sprawach ważnych oraz pozostawienia państwom członkowskich swobody podejmowania decyzji w sprawach, w których są one na najlepszej pozycji, by im sprostać. Komisja Europejska zorganizowała konsultacje publiczne w ramach trwającej obecnie oceny bieżących ustaleń dotyczących sezonowej zmiany czasu w Europie. Ocena ta jest rezultatem głosowania w Parlamencie Europejskim nad rezolucją z lutego 2018 r., a także wniosków zgłaszanych przez państwa członkowskie, zainteresowane strony i obywateli.

Ostateczne wyniki konsultacji publicznych zostaną opublikowane w ciągu najbliższych tygodni. Komisja przedstawi teraz Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek mający na celu zmianę obecnych ustaleń dotyczących zmiany czasu.

Źródło: KE

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.